Donderdag, 24 Mei 2018

Honger, dors, herberg, vreemdeling, naak, siek

ONbarmhartigheid is baiemaal 'n teken dat iemand "bekering" nodig het. Toe die skare vir Johannes die doper vra wat hulle moet doen om die toorn wat aan kom is te ontvlug, en hy van hulle verwag om hulle te BEKEER - meer presies het hy verduidelik hoe hulle "barmhartig moet word"... Nie net barmhartig in die letterlike nie, maar ook in die figuurlike, want in hierdie spesifieke opsig was die opdrag "BEKERING VAN DENKE" (bekering van sonde soos eiesinnigheid, en bekeer vd manier hoe hulle "sien").  Hy het o.a. van hulle verwag om mededeelsaam te wees, regverdig, en hulle versoek om tevrede te wees met wat hulle het....(hulle moes m.a.w. hulle denke verander en anders begin dink oor dinge en mense...)(Luk. 3:11-14).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Johannes die doper het geleer dat as iemand twee kledingstukke het, hy dit moet deel met die een wat nie het nie;  of as iemand dubbeld voedsel het, hy dieselfde moet doen... (Luk 3:11). Vir die tollenaars het hy geleer dat hulle regverdig moet wees, bv. "nie meer moet invorder as wat hulle voorgeskrywe is nie" (Luk. 3:12,13). En toe die soldate hom vra wat hulle moet doen het hy geantwoord: "Julle moet niemand geweld aandoen of iets afpers nie; en wees tevrede met julle soldy" (Luk. 3:14). Die tollenaars en die soldate se manier van dink was verkeerd, want hulle was onbarmhartig en ontevrede met wat hulle het. "BEKERING" het beslis hier beteken dat hulle hul moet bekeer van die manier hoe hulle "dink en sien", want hulle harte het veroorsaak dat hulle onbarmhartig is. Iemand se vrug is gewoonlik dit wat wys wat in die hart van die mens aangaan.  Wat bedink hy in sy hart?  Hoe dink hy oor dinge en mense?

Dit gaan dus veral hier oor die tema vd hart bv., wanneer iemand se lewe (vir hom) gaan oor sy besittings, gaan dit tot gevolg hê dat hy dit wat hy het, of ontvang, nie deel met ander nie maar probeer om soveel moontlik vir homself te hou (Luk. 12)(sy hart veroorsaak dus dat hy onbarmhartig is). Hier sien ons hoe die manier van hoe iemand "dink of sien" sy dade beïnvloed. So iemand het nodig om sy eie hart te besny - hy moet hom dus BEKEER van die manier hoe hy dink oor besittings want alles wat iemand besit behoort eintlik aan die Here! (nie aan homself nie)(Deut. 10:14).  Besnydenis vd hart (http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/11/die-besnydenis-2-besnydenis-van-hart-en.html) is nie net iets wat deur die Here in die gelowige se innerlike mens gedoen word nie, maar is ook iets wat die Here verwag van elkeen om self te doen! (vgl. dit met die tema van "pad van godsaligheid").  As ons die Here raadpleeg dan kan ons nie verkeerd gaan nie.  Iemand se hoop moet nie in homself, eie wysheid, besittings of watookal wees nie, maar hy moet in alles die Here raadpleeg - Hom vra wat gedoen moet word met die besittings, werke, geld ens. wat die Here aan hom gee en toevertrou...

Wat Johannes m.a.w. hier vir hulle wou leer is dat hulle hul moet BEKEER van die manier hoe hulle dink of "sien" (m.a.w. in hierdie geval "moes hulle barmhartig word"). Hulle moes heroorweeg "hoe hulle dink";   inteendeel, dit is wat die woord "bekering" in daardie skrifte beteken waar Johannes mense opgeroep het tot bekering, en is die Gr. woord "met-an-o-eh'-o", wat beteken "om agterna anders te dink", of om te heroorweeg. DIT IS SOMTYDS DIE MOEILIKSTE DEEL VAN BEKERING en iets waarmee selfs gelowiges baiemaal sukkel.  Dit kan bv. miskien makliker wees vir iemand om 'n sonde op te gee as wat dit is om sy manier van "dink" op te gee!  Maar bekering gaan nie net oor "eie wil" opgee nie, maar ook om "eie denke of eie of wereldse wysheid" op te gee.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GEDAGTE:

Christus het ook baie gepraat oor hierdie onderwerp, en selfs deur gelykenisse geleer dat dit wat ons het NIE  ONS  EIE  IS  NIE  (Luk. 16:11,12). Ons SIENING van lewe en besittings en barmhartigheid is nie noodwendig hoe die Here dit sien nie, en as ons siening verskil van Syne dan het ons nog nie ons in hierdie opsig BEKEER nie! Christus het o.a. geleer dat ons ons besittings liewer moet verkoop en aalmoese gee (as bv. om aan alles vas te hou en op te gaar), en liewer 'n skat in die hemel verkry (as skatte op die aarde)(Luk. 12:33).  Hy het ook geleer dat "iemand se lewe NIE bestaan uit die oorvloed van sy besittings nie" (Luk. 12:15). Hy het ook geleer dat ons moet goed doen en leen sonder om iets terug te verwag (Luk. 6:35). Hy het baie oor die tema van barmhartigheid gepraat (Luk. 6:36), en terloops oor die tema vd hart!  Hy het ook verklaar dat dit slegs die "barmhartiges" is wat die koninkryk sal beerwe  (Matt. 25:34) - m.a.w. die wat vir die hongeres iets te ete gee, of iets te drinke vir die wat dors het, herberg vir die vreemdeling, die naakte beklee, die siekes en die in gevangenis besoek... (Matt. 25:35-46) - NIE BEDOEL DAT IEMAND D.M.V. WERKE DIE KONINKRYK KAN BEERWE NIE!, maar verwys eerder na die vrug van 'n BEKEERDE. Hier gaan dit beslis oor die manier "hoe iemand dink", want as iemand verkeerd dink en hom nog nie bekeer het tot die manier hoe Jesus Christus "sien" nie, dan gaan hy nalaat om barmhartig te wees en na regte NIE die wil van die Here doen nie. So iemand sal bv. eerder ingestel wees op die self, eie wil, eie sieninge en eiesinnig wees...

Dit is duidelik dat die eerste Christene verstaan het wat BEKERING in hierdie konteks beteken, want hulle het selfs eiendomme en besittings verkoop om die opbrings onder mekaar te verdeel - volgens wat elkeen nodig gehad het (Hand. 2:45). Hulle het hulle dus inderdaad BEKEER van die manier hoe hulle sien tot die manier hoe die Here "sien", en dit het tot gevolg gehad dat hulle barmhartig was. Die Here neem barmhartigheid baie ernstig op! - in Matt. 25 het Christus verduidelik dat barmhartigheid die oorwegende faktor gaan wees wanneer die skape eendag van die bokke geskei sal word...  Die manier hoe iemand barmhartig is, of onbarmhartig is, wys wat in sy hart aangaan... - die manier hoe hy die tweede gebod nakom wys of hy bekeer is of nie.  

"Barmhartigheid" gaan egter nie net oor voorsiening in fisiese behoeftes (soos om vir iemand letterlik kos te gee) nie, maar ook oor voorsiening in geestelike behoeftes (bv. afgedwaalde skape soek, geestelike voedsel gee, geestelik water gee, ens.- wat o.a. gaan oor woord en waarheid bring, die Here se wil verkondig, gehoorsaamheid aan die Heilige Gees deur in gawes en bedieninge te stap, ens.).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/10/honger-dors-vreemdeling-naak-siek-en.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/10/honger-dors-vreemdeling-naak-siek.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2018/03/honger-dors-vreemdeling-naak-siek.html

Sondag, 29 April 2018

Geduldig in verdrukking

Uit 'n opsomming van tekste wat oor verdrukking gaan kan ons leer dat "om verdruk te word" o.a. daarna verwys dat iemand bo sy kragte swaar het (2 Kro. 1:8; Jak. 1:27; 2 Kor. 1:8,9); in gebrek verkeer (2 Kor. 8:13; Jak. 1:27); van besittings beroof of besteel word; besittings verwoes en/of uit hulle besittings verdring word (Eseg. 22:12; 45:9; Hand. 11:19); met die dood gedreig word (2 Kor. 1:8,9); verstrooi van woonplek af na ander dele vd aarde (Hand. 11:19)... Die wees, weduwees en armes word ook gesien as verdruktes. Ons kan ook meer leer oor waarna presies die woord "verdrukking" verwys deur te kyk na spesifieke voorbeelde van "verdrukking", bv. Miga wat in die gevangenis verdruk is (1 Kon. 22:27; 2 Kron. 18:26) of die volk, verdruk deur Hasael die koning van Aram (2 Kon. 13:4)... 'n Goeie vb. hiervan is die van toe die volk van God verdruk was deur die Egiptenaars (Eks. 3:9; Deut. 26:7), en ons leer dat die Egiptenaars die kinders van Israel "met hardheid laat dien" het (Eks. 1:12-14), hulle lewens verbitter het deur swaar werk en hulle soos slawe behandel het (Eks. 1:14; 2:23).  Num. 20:15 leer vir ons dat die Egiptenaars wreed was teenoor hulle en hulle sleg behandel het...   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In sommige gevalle is verdrukking iets wat die Here toelaat op iemand se pad met die doel om sy ore te open! (Job 36:15). Ons sien 'n vb. hiervan in 2 Kon. 13:4 hoe "verdrukking" Jóahas, ongehoorsame koning van Israel, beweeg het om die aangesig van die Here te soek. Openb. 2:22 is nog 'n vb. van hoe die Here ongehoorsame gelowiges onder verdrukking plaas met die doel om hulle tot bekering te roep...

Somtyds ervaar iemand verdrukking as beproewing van sy geloof! (Openb, 2:10).  Sal hy vahou aan Christus en vashou aan die geloof en die waarheid ten spyte van verdrukking? (Openb. 2:10,13,25; 3:11; Hebr. 6:18; 2 Thess. 2:15; 1 Kor. 4:2...). Sal hy vashou tot die dood? (Openb. 12:11; 2:10). Die gelowige wat VASHOU kan nie deur VERDRUKKING of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard gekei word van die liefde van Christus nie...(2Ti 2:3 - "Ly dan verdrukking soos ‘n goeie krygsman van Jesus Christus")

Christene kan verwag om verdrukking te ly ter wille van Christus, Sy woord en die waarheid (Matt. 13:21; 2 Tim. 2:3). Baie eerste Christene, apostels en O.T. diensknegte vd Here was ook bereid om verdrukking te verdra ter wille van die Here, selfs opgesluit ter wille vd waarheid en die evangelie, en/of het hulle lewens verloor (1 Kon. 22:27; 2 Kron. 18:26)(2 Kor. 4:7; 7:4; 8:2; Fil. 4:14; Kol. 1:24; 1 Thess. 1:6; Openb. 1:9; 2:9,10...) Christus het ook deur allerhande verdrukkinge gegaan en het o.a. gely onder die hande van "ouderlinge", "owerpriesters" en "skrifgeleerdes" (Luk 9:22; Matt. 16:21) wat Hom oorgelewer het aan die heidene.  Daar is op Hom gespuug, Hy's bespot, mishandel, gegésel ... en hulle het Hom doodgemaak. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GEDAGTE:

 
Ons word beveel om
GEDULDIG te wees in die verdrukking (Rom. 12:12) en
om mekaar te troos tydens verdrukking (2 Kor. 1:4).  
Maar wat beteken dit om "geduldig te wees in verdrukking"? In konteks Rom. 12 kan ons leer dat dit verwys na hoe ons moet "seën" (nie vervloek nie!) die wat (vir) ons vervolg (v.14); niemand kwaad vir kwaad moet vergeld nie (v.17)(maar bedink wat goed is); probeer om in vrede te lewe met almal (v.18); ons NIE MOET WREEK NIE!, maar liewer barmhartig wees soos om vir honger en dors vyande kos en water te gee (v.19). Ons word dus geleer om barmhartig te wees ten spyte daarvan dat iemand anders onbarmhartig is teenoor ons - op hierdie manier gaan ons ons nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar die kwaad OORWIN DEUR DIE GOEIE! (Rom 12:21). Jesus het ook geleer dat ons ons vyande moet liefhê!, en "seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg" (Matt. 5:44). Baiemaal neem ons die teenoorgestelde houding in wanneer ons verdruk word, in plaas van om vir die persoon wat jou verdruk te bid en goed te wees. Die Christen word bemoedig om "te roem in die verdrukking" (moet hul daarin verbly)(Rom. 5:3; 2 Kor. 7:4). Mat 5:11,12 -  "Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om My ontwil. Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele; want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het". Wanneer ons verdruk word, voel ons nie altyd bly en verheug nie, maar wat ons hier kan leer uit Christus se woorde is dat dit gewoonlik geseëndes is wat deur verdrukking gaan!  Tensy verdruk a.g.v. ongehoorsaamheid, behoort niemand skaam te wees vir verdrukking nie - maar selfs ook in die geval van ongehoorsaamheid moet die persoon bly wees vir die verdrukking omdat hy daardeur 'n kans gegun word om hom te bekeer - in daardie opsig is hy ook geseënd! Die prentjie van "geseënde" in die N.T. is 'n prentjie van "verdruktes, hongeres, gelowiges, gehoorsames, armes, beledigdes, sagmoedges, treuriges, getoetstes...(http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/05/is-jy-n-geseënde.html).  Rom. 5 leer vir ons dat verdrukking lydsaamheid werk (en die lydsaamheid, beproefdheid; en die beproefdheid, hoop).  "Hoop" word nie verkry deur om ontevrede en bitter te wees nie, en/of kwaad te spreek of kwaad te vergeld nie, maar deur jou te verbly in jou verdrukking, en deur liefde en barmhartigheid te bewys aan die wat jou verdruk en vir hulle te bid. Maar die persoon wat bitter is en slegte gedagtes koester, en die slegte toewens vir die een deur wie hy verdruk word, voel hopeloos...! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://eindtydonderwerpe.blogspot.co.nz/2017/08/die-groot-verdrukking.html

Donderdag, 26 April 2018

Besnydenis van hart en ore

Die dood is anders vir die onbesnedenes as wat dit is vir die wat besny is (Eseg. 28:10), want wanneer onbesnedenes gaan na die onderste plekke van die aarde, in die doderyk, in die kuil, 
is daar  geen hoop op opstanding vir hulle nie... ( Eseg. 32:19,27...)(Jes. 38:18). 
Maar die wat besny is, het hoop op opstanding en het die belofte dat hulle sal erf...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Besnedenes verwys na die volk van God.
Onbesnedenes verwys na die wat nie deel is van God se volk nie.
Die besnydenis is 'n TEKEN van wie as God se volk geroep word (en Hy vir hulle 'n Here).  Bv., onder die volke vd aarde was die kinders van Abraham (Isak, Jakob)(12 stamme van Israel) geroep as eersgeborenes onder die volke, om 'n priestervolk vir die Here te wees (en hulle het die belofte dat hulle sal erf )(https://warechristene.blogspot.co.nz/2017/02/die-besnydenis-1.html) (Rig. 14:3; 15:18; Gal. 2:7,8). Ons kan verstaan hoekom die bespreking vd vleeslike besnydenis so belangrik was in die eerste gemeentes en waarom gelowiges so hewig verskil het hieroor, want onbesnedenes was nie gesien as deel van God se volk nie en het dus geen hoop gehad op die opstanding tot lewe nie...  In die O.T. was die onbesnedenes onder die volk selfs belet om deel te neem aan die Paasfees (Eks. 12:43-45), en ook nie toegelaat om met 'n dogter vd volk te trou nie (Gen. 34) - so iemand was dus bloot nie gesien as deel vd volk van God nie! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Die besnydenis aan die vlees kan dus gesien word as 'n "TEKEN" van geloof in die O.T., en die mans wat geweier het om hulle te laat besny kon gesien word as die "wat nie geglo het nie" (dus gesien as een wat die verbond verbreek en moes uit die volk uitgeroei word-Gen. 17:14). Die besnydenis aan die vlees was 'n letterlike gebaar en al wat manlik is onder die volk van God moes aan die vlees van hulle voorhuide besny word.  Tog, al was hierdie 'n TEKEN vd verbond tussen die Here en Sy volk, verwys die woord "besny" (l.w. ook in die O.T.!) nie net na die vleeslike besnydenis nie (want dit was slegs 'n teken van iets anders), maar verwys eintlik na die besnydenis van die hart en ore (Eseg. 44:7; Hand. 7:51). Bv., die vleeslike besnydenis het niks beteken as die persoon nie ook besny was na die hart nie (https://warechristene.blogspot.co.nz/2016/11/die-besnydenis-2-besnydenis-van-hart-en.html). Verder was die wat hulle (vleeslik) laat besny onder verpligting om die hele wet te onderhou (waardeur hulle die Here se wil leer ken het en reiniging kon ontvang)(Gal 5:3).  In die N.T. is die wat glo egter nie onder die wet van Moses nie, maar "onder die Heilige Gees" - m.a.w. gehoorsaam aan die Heilige Gees (http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/05/wie-is-nie-onder-die-wet-nie.html) - die Here skryf Sy wette op hulle harte (Heb 10:16); en hulle word nie gereinig deur die offers van die wet van Moses nie.

In die Nuwe Testement is die klem dus steeds op dit waaroor die tema van besnydenis eintlik gaan:  "Die besnydenis van hart en ore" ! (Gal 6:15 - "Want in Christus Jesus het nòg die (vleeslike) besnydenis nòg die onbesnedenheid enige krag, maar ‘n nuwe skepsel"). En die TEKEN van hierdie besnydenis (van hart en ore) is die Christelike waterdoop.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
In die N.T. kan die Christelike doop gesien word as 'n teken van wie die "nageslag is van Jesus Christus" - (m.a.w. "kinders" van Jesus Christus wat op hierdie manier deel word van die volk van God). Op dieselfde wyse was die vleeslike besnydenis 'n TEKEN was van wie deel is vd volk van God, maar is ook indirek 'n teken "van wie GLO"! - Dus, as iemand weier om hom Christelik te laat doop is dit asof hy bely dat hy nie glo nie (net soos die wat in die O.T. geweier het om hulle vleeslik te laat besny...).  Kyk bv. Christus se woorde in Mark. 16:16a - "hy wat glo en hom laat doop, sal gered word..." - nie dat die water alleen iemand kan red nie (Mark. 16:16b)(net soos die vleeslike besnydenis alleen ook nie iemand kon red nie), maar die waterdoop is belangrik want dit is o.a. 'n TEKEN van geloof van die wat bely dat hullle GLO (http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/09/die-christelike-doop.html)

En net soos wat dit in die O.T. eintlik iemand se HART was wat werklik gewys het of hy glo of nie, net so is die Christelike doop slegs 'n teken en is dit steeds iemand se HART wat wys of hy waarlik glo (waarvan gehoorsaamheid dus 'n bewys is - geloof sonder werke is dood). Die wat deur die Christelike doop gaan het die belofte dat hulle ongeregtighede nie toegereken sal word nie en het in Christus Jesus die belofte van die opstanding tot lewe (Hebr. 10:15-17; 8:12; Rom. 4:7), maar hulle is nie kinders van Abraham omdat hulle gebore is na die vlees nie, maar "kinders van Abraham" deur Jesus Christus (uit die geslag van Abraham, Isak, Jakob, Dawid...Jesus Christus...) deur die Gees (Rom. 9; Joh. 3:6...)(uit God gebore, en het Sy saad in hulle deur Sy Gees)(http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/09/die-christelike-doop.html)(http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/02/weer-gebore-wedergeboorte-wedergebore.html) En soos die vleeslike besnydenis 'n teken was in die O.T. van wie as eersgeborenes geroep is onder die volke om eendag te erf,  is die CHRISTELIKE DOOP in die N.T. o.a. ook 'n teken van wie geroep word as eerstelinge onder die mensdom, geroep as 'n priesterdom vir die Here.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

GEDAGTE:

"Onbesnedes" verwys veral na die wat ongehoorsaam en ongelowig is (is nie besny na die hart en ore nie).  "Besnedenes" verwys veral na "GELOWIGES en GEHOORSAMES" (is besny na die hart en ore). Die wat tot geloof kom in Jesus Christus, word deel van die volk van God (Gal. 3:7,29) - Hy "besny hulle in die hart", m.a.w., gee vir hulle 'n nuwe hart!, en skryf Sy wette op hulle harte. Hulle begin dink anders, doen anders, ken die wil van die Here en verkry geregtigheid waarin hulle begeer om Sy wil te doen.  
MAAR:
 (1)  alhoewel besnydenis iets is wat die Here in die gelowige doen (2 Kor. 5:17; Gal. 6:15; Eseg. 11:19; 36:26,27; Ps. 51:10; Jer. 31:33; Joh. 17:21-23; Hand. 4:32; Kol. 2:11)(Deut. 10:3),  
-   (2)  is dit ook iets wat Hy van elke gelowige verwag om self te doen!, 

net soos wat dit vd volk verwag was in die O.T... (Deut. 10:16; Jer. 4:4; Eseg. 18:31; Ef. 4:23).
Ongelowiges en ongehoorsames (onder die volk van God) word en was ook in die O.T. gesien as onbesnede in die Here se oë  (al was hulle deel vd volk van God en na die vlees besny)(Jer. 9:25)(Rom. 3:30; 4:7-12; Ef. 2:11-22). Op dieselfde wyse sal ongelowiges en ongehoorsames in die N.T. ook gesien word as "onbesnede", al het hulle deur die Christelike waterdoop gegaan.  Onbesnedenes (of die wat bewys dat hulle harte onbesnede is) het geen hoop op die opstanding (tot lewe) nie. Die begrip "onbesnedenes" verwys o.a. ook na die wat die ongeregtigheid liefhet (Lev. 26:41; Eseg. 44:9). Die onbesnedene se HART is verkeerd (Jer. 9:16).  Bv., in Jer. 9:23 word diesulkes genoem "die wat hulle beroem in hulle eie wysheid, krag, sterkte".  'n Verdere vb. hiervan is die in Mark. 10:17-23 van die persoon wat kom navraag doen het oor die ontvang van die ewige lewe...  In die gedeelte wys Jesus vir hom wat in sy HART aangaan en wys hom dat hy te geheg was aan sy besittings... Vgl. gerus hierdie met die tema van "rein hart" (http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2017/04/wat-beteken-dit-om-n-rein-of-suiwer.html)(Deut. 30:6)(Hand. 15:8,9). 

Die wat besny is (na hart) en die belofte het dat hulle ongeregtighede nie toegereken sal word nie, is ook die wat sal erf (hulle is geroep as eersgeborenes onder die volke)(https://warechristene.blogspot.co.nz/2015/04/eersgeborenes-en-eerstelingepriesters.html), maar die onbesnedenes" (die wat nie besny is na hart nie) word gesien as "die aan wie die sonde wel toegereken gaan word" (Rom. 4:8,9) - soos mense wat nie "gewas" is nie.  Want wat sal tog gebeur wanneer die Here vir iemand 'n nuwe hart gee, hom "skoonwas" en Sy wette op daardie persoon se hart skrywe sodat hy Sy wil ken en Hom kan dien, maar die persoon dan kies om daarna weer ongelowig of ongehoorsaam te wees? So 'n "gelowige" sal gereken word as onbesnede al was hy ook eens (na hart) besny... Christene het wel die belofte van opstanding tot lewe (waarvan die Christelike doop o.a. 'n teken is), maar ons is almal op 'n pad van godsaligheid waarin ons "vrug" eendag sal getuig wie inderdaad koring (die opregtes) is, wie onkruid (die voorgee-gelowiges) is, en wie kaf is (lyk soos koring, maar van geen nut nie)...  

Donderdag, 28 September 2017

Hy sal genadig wees aan wie Hy wil, en Hom ontferm oor wie Hy wil

In sommige skrifte verwys die woord barmhartigheid na "goederenheid, guns en liefde", en word spesifiek gebruik in konteks met "guns op die wat vir die Here lief is en Sy gebooie onderhou". Voorbeelde hiervan is die barmhartigheid wat die Here aan Abraham bewys het, bv. aan Josef, Lot, Dawid, Israel ens. NATUURLIK IS DIE HERE SE BARMHARTIGHEID  IN KONTEKS MET DIE WAT VIR HOM LIEF IS EN HOM GEHOORSAAM(Vir 'n studie oor hoe die woord barmhartigheid in verskillende skrifte en kontekste gebruik word, gaan na: http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/01/barmhartigheid.html).
---------------------------------------------------------------------------------------------
Die Here ontferm Hom bv. nie altyd oor gelowiges wat nie Sy voorwaardes nakom nie!  Bv., as 'n gelowige in aanhoudende sonde stap of eerder glo in sy eie sieninge as die Here se leringe en hom nie bekeer van die sonde en sy manier van "dink en sien" nie, kan hy nie staatmaak op die Here se barmhartigheid/guns nie:  (Jes. 55:7 - "Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes; en laat hy hom tot die Here bekeer (VOORWAARDE), dan sal Hy hom barmhartig wees (BELOFTE); en tot onse God, want Hy vergeef menigvuldiglik"). Baie wat bely dat hulle gelowig is, is nie gehoorsaam aan Jesus Christus nie en glo nie werklik in Sy leringe nie;  tog wil hulle steeds staatmaak op Sy beloftes?  Natuurlik kan niemand van ons die Here se barmhartigheid "verdien" nie,  maar "geloof" is 'n voorwaarde!  As die een wat bely dat hy gelowig is nie gehoorsaam is aan die Here en/of nie ag gee op die waarheid nie, dan bewys hy daardeur dat hy nie regtig GLO nie...  Dit is wel so dat barmhartigheid nie geskied "met aanneming van die persoon nie" (want dan sou niemand van ons ooit barmhartigheid van die Here kan ontvang nie!), maar dit beteken nie dat geloof geen vereiste is nie. Daarom geskied die Here se barmhartigheid nie met aanneming van die persoon nie (want niemand kan dit verdien nie!), maar dit is die wat GLO wat deur Hom aangeneem word as kinders.   Dit is aan die GELOWIGES wat die belofte gegee word dat alles wat hulle in gebed vra, hulle sal ontvang (Mar 11:23,24), maar dieselfde beloftes word nie aan ongelowiges gegee nie.  Dit kan oor en oor in die Skrif gesien word, dat terwyl die Here Jesus mense genees het, dit mense was "wat geGLO" het (Matt. 9:29, 15:28, Luk. 5:20....);  nie geglo het in die genesing of kragdaad nie, maar geglo het "in Hom", dat Hy die Christus is en hulle hoop in Hom geplaas het.
========================================================================

GEDAGTE:

Die wat NIE GLO NIE, kan nie staatmaak op die Here se ontferming nie.  Christus het hierdie feit reeds vroeg in Sy bediening bevestig in Luk. 4:14-32 toe Hy die "aangename jaar van die Here" aankondig. Verder in hierdie gedeelte sien ons hoe Hy verduidelik dat alhoewel Hy gestuur is om die evangelie aan die armes te bring, die wat verbryseld van hart is te genees, aan gevangenis vrylating te verkondig, blindes herstel van gesig te gee en gebrokenes vry weg te stuur, NIE ALMAL van die volk nut hiervan sou hê nie!  (v. 23-27). Hy noem verder voorbeelde van (1) hoe daar baie weduwees was in Israel in die dae van Elia, in die dae van hongersnood, na wie geen profeet gestuur is nie behalwe na een!;  en (2) op dieselfde wyse was daar baie melaatses in Israel in die tyd van Elisa, maar daar is ook net een van hulle wat gereinig was!  

Christus het wel gekom (soos profeet) om die woord te bedien (en genesings en kragdade ens. te doen), maar nie almal wat bely dat hulle glo, sal hierin baat nie!, want kyk Sy woorde in Luk. 4:24: "En Hy sê: Voorwaar Ek sê vir julle, geen profeet is aangenaam in sy vaderland nie". Ons vind soortgelyke woorde in Matt. 13:57,58 waar baie van die wat na Christus se leringe geluister het, aanstoot geneem het aan Hom: "En hulle het aanstoot aan Hom geneem. Maar Jesus sê vir hulle: ‘n Profeet is nie ongeëerd nie, behalwe in sy vaderland en in sy huis. En Hy het daar vanweë hulle ongeloof nie baie kragtige dade gedoen nie".  In hierdie skrif sien ons hoe die Here baiemaal Sy barmhartigheid/guns terughou weens mense se ONGELOOF!  Korreksie...:  weens "gelowiges" se ongeloof! En verstaan hoe "ongeloof" in hierdie gedeelte beskryf word, want dit gaan oor die feit dat hulle aanstoot geneem het in Sy leringe! (soos baie Christene vandag aanstoot neem in Christus Jesus se leringe). As iemand wat bely dat hy 'n Christen is, nie GLO in die Here Jesus Christus se leringe en woorde nie, dan is hy ongelowig.  Ons moet dus verstaan dat hierdie mense in Matt. 13 deel was van die VOLK VAN GOD..., en gesien is as "gelowiges";  tog het hulle aanstoot in Jesus se leringe gewys dat hulle NIE GLO NIE (en dus nie regtig die Vader ken nie).  Die manier hoe iemand die waarheid en Jesus se leringe ontvang is 'n teken van of hy regtig glo of nie. Ons kan nie staatmaak op die Here se barmhartigheid en guns as ons nie GELOWIG is nie...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/01/dien-almal-wat-bely-hulle-is-christene.html
http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/01/het-christene-moslems-en-jode-dieselfde.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/01/ek-wil-barmhartigheid-he-en-nie.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/08/moenie-oordeel-veroordeel-nie-3.html

Maandag, 25 September 2017

Hoe word die gewete GEREINIG?

Voor ons kan verstaan hoe iemand gereinig word, moet ons eerstens verstaan wat dit is waardeur iemand onrein word?, bv.
-  is dit deur SONDE?
-  is dit deur DOOIE WERKE?
-  of beskryf die onreinheid slegs 'n TOESTAND?

 Ons moet ook verstaan "wat" dit is wat onrein word?, bv.
-  is dit die LIGGAAM?
-  of is dit die GEWETE?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die manier hoe die LIGGAAM weer rein gemaak kon word in die O.T. (in die tyd v/d woestyn, rigters en konings), is deur die offerstelsel v/d tempel (tabernakel), en met die bloed van stiere en bokke. Waar vlees onrein is a.g.v. sondes, moet daar altyd met bloed betaal word! (Hebr. 9:22).  Hierdie feit was egter altyd so gewees van die begin af, en selfs nog voor die tyd v/d tempeldiens het manne van God offers gebring aan die Here... (Gen. 4:4; 8:20; 22:13; 31:54; Eks. 3:18). Hierdie was dan ook moontlik die rede waarom Kain se offer nie aangeneem was nie, want 'n offer van vrugte kan nie betaal vir sonde nie!

In die N.T. het Christus egter met sy eie bloed betaal vir ons sonde (vir die wat in Hom glo), en die offer hoef ook nie oor en oor herhaal te word nie...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In hierdie dagstukkie wil ons egter spesifiek kyk na wat dit is wat die GEWETE onrein maak, en hoe dit weer rein kan word.  "Gewete" is die woord "conscience" in engels, maar in sommige skrifte word die woord "hart" (dit wat iemand bedink, hoe hy iets verstaan - gedagtes, gevoelens) in sommige vertalings gebruik waar dit as "gewete" vertaal sou word in die Afrikaans. Deels gaan "gewete" oor iemand se persepsie en hoe hy dinge verstaan (hoe hy m.a.w. oor dinge dink of dit bedink in sy hart), maar dit gaan ook oor morele bewustheid, (m.a.w. bewus van wat is reg doen of verkeerd doen), bv. Die Hebreers-skrywer vgl. "goeie gewete" met die wat die wil het om moreel goed te lewe (Hebr. 13:18).  Gewete word dus beinvloed deur wat iemand sien as reg en verkeerd. Wanneer iemand iets verkeerd doen of twyfel of dit wat hy gedoen het reg is, dan kla sy gewete hom aan (Rom. 13:3-5; 1 Sam. 24:5,6).
Die wat die wil van God ken, en dit doen!, het 'n "goeie gewete", maar die wat nie Sy wil doen nie, se gewete word besoedel.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paulus het geweet dat hy in volkome goeie gewete voor God staan, maar sy beskuldigers se persepsie van hom was anders want hulle het nie noodwendig verstaan hoe 'n wet vervul word nie (Hand. 23:1; 24:16).  In hulle persepsie (omdat hulle nie ag gee op die WAARHEID nie) was hulle van mening dat Paulus 'n slegte gewete moet hê, maar eintlik is dit hulle wat die slegte gewete gehad het omdat hulle nie VERSTAAN het nie.  Hier kan ons duidelik sien hoe mense somtyds verkeerd oordeel omdat hulle verkeerd dink/glo/verstaan! - iets wat Christus gedurig uitgelig het, want baie het gedink dat hulle die wet onderhou, tog het hulle dit nie onderhou nie omdat hulle dit verkeerd verstaan het!  Bv., hulle begrip van "naaste" was verkeerd, en alhoewel hulle gedink het dat hulle die gebod nakom, het hulle nie omdat hulle nie verstaan het wie hulle "naaste" is nie.

Die persoon wat wel verstaan, is meer vry en sal noodwendig 'n wet anders vervul as die een wat dit nie verstaan nie (en sal dit ook reg vervul, en sy gewete word dus nie besoedel nie). 'n Verkeerde sienswyse het egter tot gevolg dat die wat iets nie verstaan nie, die een wat wel verstaan verkeerd oordeel en sy vryheid probeer steel (1 Kor. 9:4,5...). Dit is dan ook om hierdie rede waarom hulle gereeld vir Christus Jesus en Sy dissipels verkeerd geoordeel het!

Die "vryheid" waarvan Paulus praat, gaan oor "reinheid omdat iemand se persepsie reg is", en het beslis te doen met die manier hoe wette vervul word in die N.T. (1 Kor. 10:29). Maar ons moet natuurlik ook verstaan wat met hierdie "VRYHEID" bedoel word, want op geen stadium verwys die vryheid vd Christen na bv. "vry om te sondig" of "vry om afgode te aanbid" of "vry om deel te neem aan afgodspraktyke" ens. nie... (Om meer te verstaan wat dit beteken om vry te wees, gaan na: http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/05/wie-is-nie-onder-die-wet-nie.html). Paulus het 'n goeie gewete gehad OMDAT HY GEHOORSAAM WAS AAN DIE GEES VAN GOD - ons moet verstaan dat dit is waaroor "vryheid" (in die Gees) gaan!;  vry in die sin van: -"gehoorsaam aan die Gees" (nie aan die wet nie, want die wat die wet dien, "verstaan" nie noodwendig wat die Here se wil is nie!) Die vleeslike mens kan nie die geestelike dinge verstaan nie. Bv., soos hierbo verduidelik:  "die manier hoe die vleeslike mens verstaan 'n wet vervul moet word, is nie noodwendig hoe die Here wil hê dit vervul moet word nie".  Alhoewel dit wil voorkom asof wette "anders vervul word in die N.T.", moet ons natuurlik verstaan dat dit ook meer te doen het met die feit dat wette 'n sterker betekenis het in die N.T. - en 'n meer geestelike betekenis! (wat slegs die geestelike mens verstaan).  Maar as iemand nie "reg verstaan" nie, dan sal hy miskien dink dat hy die wil van God doen en 'n goeie gewete het, maar in werklikheid kom hy dan nie Sy wet na nie omdat hy nie verstaan HOE dit vervul word nie, en sy gewete besoedel.

Die wet is NIE tot niet nie! (Matt. 5:17,18). Dit is bv. wel so dat iemand onrein kon word deur sekere voedsels in die O.T., maar in die N.T. het hierdie wette 'n meer geestelike betekenis en moet steeds vervul word, maar op 'n "ander manier" - altans, Christus het vir ons kom wys HOE dit vervul moet word, en Hy gee aan ons Sy Gees sodat ons VERSTAAN HOE dit vervul word. In daardie sin het die Christen meer vryheid (omdat die wet somtyds "anders" vervul word volgens die wil van die Here), maar dit beteken nie dat ons nie wette het nie, want dit gaan oor HOE die wet vervul word!, en "vryheid" gaan oor "gehoorsaamheid aan die Gees".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bv., Hy het geleer dat dit nie dit wat in die mond ingaan wat iemand onrein maak nie, maar dit wat uit die mond, uit die hart uit, uitkom! (Mat 15:17,18).
Om meer hieroor te leer, gaan na:
http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2016/11/die-eet-van-rein-en-onrein-diere.html.  Net soos die gelowige in die O.T. moes let op watter dinge dit is wat hom onrein maak (en moes kennis hê van wat is rein en wat is onrein), net so moet die Christen in die N.T. steeds bedag wees daarop en let op wat in sy hart aangaan. Wat is dit wat in sy hart is wat hom onrein maak? Wat is dit wat uit sy mond uit kom wat getuig van wat in sy hart aangaan?  (Matt. 15:11,18,19; Luk. 6:45; 1 Kor. 6:13; Kol. 2:21,22; Jak. 3:6; Spr. 15:28...).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maar natuurlik mag die geestelike mens nooit toelaat dat sy vryheid vir ander wat swak is (m.a.w. die wat glo iets is verkeerd, al is dit reg) 'n struikelblok wees nie... (1 Kor. 8:9).  Die Christen se liggaam kan bv. nie besoedel word deur die eet van afgodsoffers nie, maar in die geval van waar die eet van afgodsoffers gepaardgaan met die kennis dat dit afgodsoffers is, kan die een wat sterk is wat daarvan eet, iemand anders laat struikel, en so word die persoon se gewete beinvloed! (1 Kor. 10:29; 1 Kor. 8:7). Daarom kan 'n Christen enige iets eet wat in die slaghuis verkoop of vir hom voorgesit word, sonder om navraag te doen (1Kor. 10:25,27), MAAR sou hy bewus gemaak word daarvan dat iets aan 'n afgod geoffer is, dan moet hy dit vermy ter wille van die ander persoon (1 Kor. 10:28), want sou hy dit nie doen nie, dan sal sy gewete onrein word.  Deur gehoorsaam te wees aan die Gees, sal die Christen die wet op die regte manier vervul (Hebr. 8:10; 10:16) - maar as hy die wet gehoorsaam en dooie werke dien, dan sal hy 'n slegte gewete ontwikkel omdat hy reken dat hy dit vervul, maar eintlik nie! (omdat hy nie verstaan HOE dit vervul moet word nie).  Die persoon wat reken dat sekere kosse hom nie geoorloof is nie, se gewete sal hom beslis aankla sou hy hier oortree. Sou hy egter tot insig kom en Christus se woorde in ag neem wat Hy geleer het dat dit nie dit is wat in die mond ingaan wat iemand onrein maak nie, maar dit wat uit die mond uitgaan, dan gaan sy persepsie verander. Sou hy nog onkundig wees van hierdie belangrike waarheid wat Christus vir ons kom leer het, dan gaan hy heeltyd die dooie werke dien en staatmaak daarop ter wille van 'n goeie gewete - die probleem hiermee is dat hy sy hoop plaas in dooie werke en na regte eintlik 'n slegte gewete verkry omdat hy staatmaak op dooie werke...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GEDAGTE:


"DOOIE WERKE" BESOEDEL DIE GEWETE en maak dus die gewete ONREIN (Hebr. 9:14). Dit is duidelik dat die offersisteem in die O.T. in die wet van Moses nie volkome was nie, want alhoewel die bloed van stiere en bokke die vlees van baie sondes kon reinig (en heilig maak)(Hebr. 9:13), kon dit nie die GEWETE heilig maak nie;  en hulle harte was dus VERDEELD op wie hulle dien - m.a.w., beide die wet en die Here (of die wet, of die Here)..  Terwyl hulle besig was om die wet te dien, was hulle besig om dooie werke te dien (Hebr. 9:14) omdat hulle nie noodwendig die wil van God verstaan het nie.  In geval van "dooie werke" dink iemand dat hy die Here dien, maar is ongehoorsaam aan die Here omdat hy glo (gewete/die manier "hoe hy sien") gehoorsaamheid slegs geskied deur gehoorsaamheid aan die wet.

Die wat in Christus Jesus glo, dien nie meer die wet nie, maar het deel aan die nuwe testament....... (Hebr. 9) - dus, die wat die Gees van God het, verstaan wat Sy wil is! (in daardie sin dien hulle Hom, nie die wet nie). Omdat hulle hul tot Christus Jesus bekeer het, gee Hy aan hulle Sy Gees en SKRYF SY WETTE OP HULLE HARTE sodat hulle VERSTAAN wat Sy wil is!  Hulle "sien" reg, en sal outomaties wette anders vervul as die wat dooie werke dien.  (2Kor. 3:6 - "wat ons ook bekwaam gemaak het as DIENAARS van ‘n nuwe testament, nie van die letter nie, maar van die gees; want die letter maak dood, maar die gees maak lewend").  

DIE MANIER HOE DIE GEWETE GEREINIG WORD, IS OM DIT TE REINIG VAN DOOIE WERKE! (Hebr. 9:14).  Hierdie is iets wat die Here doen in die Christen se gewete en hart, deur Sy Gees, en hulle begin dink en "sien" anders as tevore;  Alhoewel "bekering" ook nodig is van die mens se kant af ! (en reiniging vd gewete dus slegs plaasvind vir die wat in Christus Jesus glo) - m.a.w., bekeer van die manier hoe jy "sien" tot die manier hoe die Here "sien";  - m.a.w., glo in Christus en glo in Sy leringe/woorde;  - m.a.w., neem Sy WAARHEID aan!  Wanneer iemand se gewete gereinig word, dan begin hy om te sien soos die Here sien.  Maar as hy steeds vasklou aan ou of  wereldse sienswyses of die sienswyses van die wat "die wet dien", dan word die gewete (weer) BESOEDEL.  Om "vry te wees in die Gees" gaan daaroor dat jy "gehooraam is aan die Gees"!  Dus, as die Here jou denkwyse verander maar jy teruggaan na die ou denkwyses van die wet, dan IS jy NIE VRY NIE,  omdat jy dan eerder gehoorsaam is aan die wet as aan die Gees.  Het jy 'n rein gewete?  (is jy gehoorsaam aan die Gees?).  Of het jy 'n onrein gewete? (dien jy dooie werke?).  
Gaan dit oor jou sienswyse?, of soek jy na die WAARHEID?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dinsdag, 29 Augustus 2017

Onder wie se mag is jy?

Die term "wedergeboorte" verwys na 3 dinge:
(1)  wedergeboorte vd gelowige (deur water en Gees),
om die hoop op opstanding tot (ewige) lewe te verkry (1 Pet. 1:3);
(2) die nuwe lewe van die Christen (dood en staan op in nuwe lewe)(Kol. 2:12),
en vernuwing deur die Heilige Gees (Tit. 3:5);
(3)  die term "wedergeboorte" verwys ook na die tyd van Christus se wederkoms wanneer Hy op Sy heerlike troon sal gaan sit... (Matt. 19:28).

Die Skrif verklaar verder dat die wat WEER GEBORE is,  is "UIT GOD GEBORE"
(Joh. 3:3-8; 1 Pet. 1:23).  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ In heelwat skrifte verwys "saad" na "nageslag" (Hand. 3:25; Gal. 3:16,19,29; 1 Joh. 3:9). 'n Kind is uit die SAAD van sy ouers gebore.  Daarom is kinders ook soos hulle ouers in baie opsigte en verkry van hulle besondere karaktertrekke en talente.  'n Kind wat bv. aangeneem is, verskil van sy ouers omdat hy nie uit hulle saad gebore is nie. Alhoewel hy sekere optredes en talente kan aanleer van sy aanneem ouers, het hyself ander karaktertrekke en talente wat hy van sy bloedouers geeerf het.

Iemand wat "weer gebore" word, m.a.w. UIT GOD GEBORE WORD (die een wat dus "uit die Gees gebore" is) het GOD SE SAAD binne-in hom. (Joh 3:6 - "Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees")  (1Pe 1:23 - "want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly"). Dit is interessant om te sien hoe iemand verander wanneer hy/sy "weer gebore" word (1 Sam. 10:6) - dit is beslis die invloed van God se saad binne-in iemand.  Die wat uit God gebore word - die wat "KINDERS VAN DIE HERE" word - begin anders te "dink en sien", en anders optree - hulle begin dinge verstaan wat hulle nooit verstaan het nie, en kry oorwinning oor dinge waarmee hulle vir baie lank gesukkel het.  Net soos wat 'n kind se karaktertrekke en talente beinvloed word deur die saad van sy ouers, net so word die kind van God beinvloed deur die saad van God (deur die Gees van God), en hy verkry karaktertrekke en gawes soos die Gees aan elkeen toebedeel (1 Kor. 12:11). Die Gees VERANDER iemand en gee hom mag om dinge te doen wat hy nooit kon doen nie! http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/08/die-gees-van-god-1.html. Behalwe dat hy ons onderrig, lei Hy ons ook om te weet wat ons moet, wanneer ons dit moet doen, hoe ons dit moet doen... (Matt. 4:1; Neh. 9:20; Matt. 10:20 ens.).   Dit is duidelik te sien wie die Heilige Gees ontvang het, want die Gees van God is die GEES VAN WAARHEID (Joh. 14:17; 15:26; 16:13) - die wat die Gees vd waarheid het, luister na die waarheid en stem saam met die wat die waarheid praat! (1 Joh. 4:6).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daar is ook baie "ander" geeste in hierdie wêreld (bv. "gees van afgestorwene", gees wat waarsê", "gees van hoerery", "stomme gees" .......ens.) en enige iemand wat hierdie geeste ontvang, word deur hulle VERANDER. Kyk die invloed van onreine geeste ("duiwels"-Joh. 10:21)(wat tuiste binne-in mense soek -Matt. 12:44,45) - hoe die wat hierdie geeste binne-in hulle het somtyds abnormaal optree (Matt. 17:18; Joh. 10:20); somtyds lyk of hulle mal is; sommige buitengewoon sterk word (Mark. 5); selfs beheer verloor oor hulle eie liggame, skreeu, stuiptrekkings, skuim in die mond, gooi hulleself in die vuur ens. (Mark. 5; Luk. 4:35; Hand. 8:7). Onreine geeste kan tekens doen (deur mense), en mense beweeg of lei om iets spesifiek te doen... (Openb. 16:14). In Bybelse tye was die met onreine geeste gesien as "kranksinnig" omdat hulle baiemaal soos kranksinniges opgetree het - hulle is ook gekenmerk deur snaakse optredes soos om deure te krap en allerhande bog kwyt te raak... (1 Sam. 21:13; Joh. 10:20).  Maar natuurlik verwys die woord "gees" nie oral na bose geeste nie, want in sekere skrifte beskryf dit slegs 'n gevoel in iemand se eie gees, soos 'n "gees van jaloersheid" (Num. 5:14,30) - wat nie noodwendig beteken dat die persoon 'n onrein gees binne-in hom het nie.  En al is dit so dat sekere siektes wel deur onreine geeste veroorsaak word (Mark. 9:25; 12:22; Hand. 8:7),  moet ons verstaan dat siektes nie altyd die gevolg is van onreine geeste nie (Joh. 9:2,3) - so, ons moet versigtig wees om sommer enige snaakse optrede of siekte toe te skryf aan "ander geeste"!  https://warechristene.blogspot.co.nz/2016/12/onreine-geeste.html . Dit is duidelik dat onreine geeste wat in mense ingaan, daardie mense VERANDER (maar nie ten goede) - hierdie "duiwels" is sleg en sommige slegter as ander (Matt. 12:45), maar hulle bly nie noodwendig in iemand nie (soos bv. in geval van waar 'n gees van 'n afgestorwene in iemand bly -Lev. 20:27 -nie).  Maar hulle word somtyds geraadpleeg deur mense in wie hulle nie woon nie - iets wat natuurlik ook spesifiek deur die Here verbied word! (Deut. 18:10,11).  Wanneer 'n onreine gees in iemand bly, dan "werk hy DEUR daardie persoon.

Die met 'n onreine gees, is "onder die mag van die duiwel" (Hand. 10:38),
MAAR DIE WAT DIE GEES VAN GOD HET, IS ONDER DIE MAG VAN DIE HERE!, en word deur die Gees GELEI (Ps. 143:10; Joh. 16:13). Wanneer iemand die Heilige Gees ontvang, dan word hy deur die Here verander, en die Here werk DEUR hom.
_________________________________________________________________________________

GEDAGTE:


Christus het verklaar dat as iemand nie weer gebore word nie, m.a.w. nie gebore word uit water en Gees nie, hy nie die koninkryk van God sal sien (ken, verstaan) nie, of daar kan ingaan nie (Joh. 3:3-6).  Om die koninkryk van God te beërwe, moet jy deel wees van Sy nageslag wat slegs gebeur deur WATER en GEES (wedergeboorte). As iemand nie die Gees van Christus het nie, dan behoort hy nie aan Christus nie (en het dus nie "Sy Saad" nie)(Rom. 8:9, 14-16), en sal dus nie opgewek word in die laaste dag nie (Joh. 6:40,44,54).  Vlees en bloed kan nie die koninkryk beerwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie... (1Kor. 15:50).  Dus, vir 'n KIND van God om te kan ingaan in die Here se (fisiese) koninkryk, het hy hierdie onverganklike liggaam nodig, maar as iemand nie Sy Gees het nie, dan sal hy nie eendag opgewek word tot lewe nie - en l.w. dat die opstanding plaasvind deur die Gees van God! (Eseg. 37:14). 

(Rom 8:9)  "julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon". Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, dié behoort nie aan Hom nie".  DIT IS DUIDELIK TE SIEN WIE ONDER DIE MAG VAN DIE HERE IS, WANT DIT IS DIE WAT DIE GEES VAN CHRISTUS HET! - en die wat hulle deur Hom laat LEI ! 
Hulle is gehoorsaam aan Hom, en het Sy waarheid lief... 
Hulle word verander deur die vrug van die Gees en verkry gawes van die Gees...

Sondag, 27 Augustus 2017

How word ek 'n VRIEND van Jesus Christus?

Abraham was 'n VRIEND van God genoem omdat hy in God geGLO het (Jak. 2:23).

Wanneer jy in iets glo, dan het jy vertroue daarin.  As jy bv. glo in 'n spesifieke produk (vertroue daarin), dan wil jy dit nie net self gebruik nie maar ook vir ander mense daarvan vertel.  Maar as jy KENNIS het van 'n produk maar geen vertroue het daarin nie, dan gaan jy dit nie noodwendig gebruik nie en sal ook nie vir ander mense daarvan vertel nie, want jy is nog onseker oor die produk (m.a.w., jy glo nie noodwendig daarin nie). Sou jy bedreig voel deur daardie produk, sal jy definitief ander daarteen waarsku! Jou optrede wys m.a.w. of jy in die produk GLO of nie. Dieselfde gebeur met vriendskappe - ware vriendskap word gekenmerk deur vertroue. Die ware Christen wil nie stilbly oor die Here, oor Sy waarheid en die evangelie nie, want hy VERTROU die Here - hy weet wat die Here vir Hom beteken en hy wil graag vir ander ook van die Here vertel. As jy 'n VRIEND is van Christus Jesus, dan sal jy jou nie skaam vir Hom nie (want jy het vertroue in Hom). 
"Kennisse" is egter anders, want hulle weet nie noodwendig of hulle mekaar kan vertrou nie...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jesus het Sy dissispels VRIENDE genoem, want vriende deel hulle planne met mekaar (Joh 15:15). Dit is baiemaal die ding wat wys wie regtig vriende is van mekaar, want as jy iemand nie vertrou nie, dan sal jy nie jou planne met hom deel nie... Vriende deel hulle planne met mekaar want hulle weet dat hulle woorde nie teen hulle gebruik sal word nie, en hulle vertrou mekaar met hulle planne.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vriende luister ook graag na mekaar se woorde en kan vir ure gesels, of net tevrede wees die een in die ander se teenwoordigheid. Hulle uitkyk op die lewe is ook gewoonlik baie dieselfde.  Johannes die Doper, wat ook Jesus se VRIEND genoem is, het graag na Hom staan en luister:  (Joh 3:29 - "Hy wat die bruid het, is die bruidegom; maar die vriend van die bruidegom wat na hom staan en luister, verbly hom baie oor die stem van die bruidegom........") - asof hy tevrede was met "wat hy hoor". Sy ore wou dit ontvang.  Jy kan sien WIE waarlik VRIENDE is, want dit is hulle wat graag met mekaar tyd spandeer en graag met mekaar saamstem...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iets anders wat in die Bybel uitgelig word oor vriendskap is die "nederigheid" wat tussen vriende heers; die manier hoe hulle begeer om mekaar tevrede te stel:
- Jesus Christus het ook hierdie tipe vriendskap uitgebeeld tussen Hom en die wat in Hom glo: (Joh 15:14 - "Julle is my vriende as julle alles doen wat Ek julle beveel"). In ons onderdanigheid aan Hom wys ons dat ons Hom "as Vriend" wil tevrede stel en vertroue het in Sy oordeel.
- Op dieselfde wyse (as Sy "vriende") is Hy goed vir ons en verhoor ons gebede (alhoewel Hy somtyds ter wille van ons dit nie verhoor nie!)(1Jn 5:14 - "En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor Hom het, dat Hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil").
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verder het Christus Sy lewe vir ons afgelê, 'n bewys van Sy liefde vir ons: (Joh 15:13 - "Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee)".  Anders as vyande, is vriende bereid om hulle lewens te verloor vir mekaar, maar vyande het hulle eie lewens meer lief.  Dit was duidelik wie Jesus se vyande was - dit is hulle wat teen Hom raad gehou het (Matt. 27:1) en ander mense teen Hom gewaarsku het  - dit het gewys dat hulle Hom glad nie vertrou nie!  Hulle wou liewer vriende van die keiser wees, as vriende van Jesus (Joh. 19:12,15). Wie jy kies as vriende, wys wie dit is vir wie jy vertrou (Jak. 4:4).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

GEDAGTE:Vriende eer mekaar, maar waar een homself hoër ag en meester wil wees oor die ander, is daar nie vertroue nie, want die een wat homself verhoog is skaam vir die ander.  Jy sal nie jou planne maklik met 'n hoogmoedige "vriend" deel nie  Jy kan nie vertrou dat so iemand sy lewe vir jou sal aflê nie, want hy dink dat sy lewe belangriker is as joune! Jy't ook nie vrymoedigheid om hom enige iets te vra nie, want hy glo dat iets hom liewer toekom as vir jou!  Hy is dus verhewe bo jou en sien jou soos die dienskneg. 

Maar as hy inderdaad "die meester" is maar nederig, dan weet jy jy kan hom vertrou.  Meesters en diensknegte kan slegs vriende word wanneer daar vertroue is tussen hulle, en die manier om iemand se vertroue te wen, is deur nederig te wees (Luk. 14:10,11) As jy dan nou die Here en Meester, Jesus Christus (wat self vir ons die vb. gestel het van wat dit is om jouself te verneder-Joh. 13:14-17; Matt. 20:26-28...) as Vriend wil KEN, dan moet jy ten eerste jouself VERNEDER voor Hom. Hy het dit alreeds vir jou gedoen!, en het Homself verneder deur mens te word om tyd met ons te spandeer en Sy lewe vir ons te gee.  Hierdeur het Hy gewys dat jy Hom kan vertrou en dat Hy jou vriend wil wees! As jy Sy VRIEND wil wees, dan moet jy ook jouself verneder voor Hom.  Jou vriendskap met Hom sal ook gou bewys word deur jou begeerte om tyd met Hom te spandeer en hoeveel jy met Hom saamstem. Maar as jy as Christen dink dat jy weet beter as Hy en jou vir Hom skaam, jou eie leerstellings hoër ag as Sy waarheid, m.a.w. Hom bedrieg of Sy waarheid verdraai (Jer. 9:5) en nie bereid is om jou lewe te verloor ter wille van Hom niedan maak jy jouself reg vir 'n val (Matt. 23:12) -  wat dan ook 'n bewys is dat jy Hom nie VERTROU nie, ten spyte daarvan dat Hy alreeds Sy vriendskap aan jou bewys het... 

Hoe sien jy die Here Jesus Christus?  
Sien jy Hom as Vriend?
- Jou bereidheid om jou lewe op te gee (lewe verloor) ter wille van Hom, wys of jy Hom sien as VRIEND.
- Jou onderdanigheid aan Hom en aan Sy woorde, wys of jy Hom sien as VRIEND.
- Jou begeerte om tyd met Hom te spandeer, wys of jy Hom sien as VRIEND.

Jou geloof en vertroue in Christus Jesus sal bewys of jy 'n VRIEND is van Hom. 
_________________________________________________________________________________
http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2016/06/vriend-of-vyand.html