Woensdag, 04 Julie 2018

Die Christen, die "politikus"

Elke Christen kan gesien word soos 'n spreekbuis vir "die Here se party", vir Sy koninkryk - 'n koninkryk wat ons graag wil sien aan bewind kom en wat wel eendag letterlik aan bewind sal wees op aarde! Daar is reeds van die begin van dae hieroor geprofeteer van hoe die Here sal kom met Sy 10 000-talle... (Jud 1:14). Christus het ook Self na hierdie tyd verwys as die tyd wanneer Hy op Sy heerlike troon gaan sit...(Mat 25:31). Hy sal KONING wees oor die HELE AARDE en regeer (Ps. 47:2 (3). Hierdie feit word ook bevestig in vele ander skrifte en profesieë, bv. Jer. 23:5; Openb. 19:5; Ps. 2:8,9, ens. Die volk van God het nog altyd uitgesien na hierdie koninkryk, maar het nie altyd presies verstaan waaroor die koninkryk alles gaan nie;  inteendeel, die EVANGELIE daarvan was in die O.T. verborge. Hulle het natuurlik 'n "fisiese" aardse koninkryk verwag (wat wel steeds sal plaasvind wanneer Christus terugkom)(Hand. 1:6,7), maar hulle het nie goed verstaan dat die koninkryk ook "geestelik" van aard is nie;  en het nie besef dat daar 'n periode sou wees tussen Christus se eerste koms en Sy wederkoms nie (Luk 17:20), nl. die huidige (Christelike) "kerk-periode". Die profete het ook van hierdie koninkryk profeteer (en terloops van beide Christus se eerste koms asook Sy wederkoms), maar die huidige "geestelike" koninkryk, altans "die evangelie vd koninkryk", was ook vir hulle verborge (Ef. 3:9; Kol. 1:26). Oor hierdie "huidige geestelike" koninkryk het Christus baie te sê gehad (in die "evangelie van die koninkryk"), en het d.m.v. gelykenisse verborge dinge uitgespreek wat bedek was in die O.T. (Matt. 13:35). Christus het vir ons genoeg geleer oor Sy koninkryk, om te kan weet hoe ons deel word daarvan asook ons instaat stel om mense uit te nooi om deel te word van Sy koninkryk.

DIE KONINKRYK VAN GOD (die Here se "party") is wel op die oomblik meer figuurlik of geestelik van aard op aarde (en natuurlik letterlik hemels van aard), maar sal ook eendag 'n fisiese koninkryk wees op aarde. En Sy "fisiese" regering op aarde sal nie net vir 'n kort rukkie wees nie, maar sal begin wanneer Jesus terugkom (die "volgende eeu", vir 1000 jaar), en sal ook wees tot in ewigheid...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Baie vra die vraag of Christene vir ewig in die hemel sal bly, of op aarde?  Dit is die algemene mening dat Christene huidiglik hemel toe gaan wanneer hulle doodgaan (alhoewel sommige hieroor verskil) en Christene se werklike tuiste (burgerskap) 'n hemelse is omdat hulle kinders van God is...  Die toekomstige erfenis wat egter aan die volk van God belowe word, word nie beskryf as "in die hemel nie", maar op "die aarde" (Ps. 37:9,11,22,29,34; Rom. 4:13...). Kyk bv. Matt. 5:5 - "Salig is die sagmoediges, want hulle sal  die aarde (Griekse woord, "ghay" - aarde, grond, land, wereld...) beërwe". Die belofte van die heiliges wat mag oor die nasies sal kry en die koninkryk saam met Christus in besit neem tot in ewigheid wanneer Hy terugkom, is deur verskeie profete geprofeteer - kyk o.a. Dan. 7 wat 'n goeie uitbeelding is van gebeure wat oploop tot in die laaste dae wanneer Christus terugkom en Sy koninkryk oprig - genoem "die einde van die wêreld". Gaan kyk ook waar die wederkoms beskrywe word in Openb. 19, waaruit ook duidelik afgelei kan word dat die nasies vir wie Hy met 'n ysterstaf sal regeer, "op aarde" is  (en Hy kom van die hemel na die aarde toe...).  En let wel hoe Paulus beskryf dat die wat die "wegraping" deelagtig gaan wees, nie die ontslapenes sal voor wees nie, want wanneer die Here Jesus Christus terugkom sal Hy die wat in Hom ontslaap het, SAAM MET HOM BRING (1 Thess. 4:14-16) en hulle sal eerste opstaan (opstanding), en daarna sal die Christene wat nog nie ontslaap het nie in 'n oogwink verander word ("wegraping"/deel van opstanding) - en hulle sal opgeneem word in die wolke en Hom daar ontmoet en vir altyd by Hom wees...  "Waar" ons vir altyd by Hom gaan wees en "waar" Hy gaan wees wanneer Hy terugkom, is egter nie in die hemel nie, maar op die aarde. Hy is op die oomblik in die hemel, aan die regterhand van God, maar wanneer Hy terugkom kom Hy na die aarde toe...(Hand. 1:11). Hierdie is die tyd wanneer Hy Sy ewige koninkryk sal oprig OP AARDE en die heiliges sal vir altyd by Hom wees en saam met Hom regeer (OP AARDE)(Dan. 2:44...). Ook aan die einde vd volgende eeu, in Openb. 21, wanneer 'n nuwe hemel en aarde beskryf word, en die nuwe stad Jerusalem (dus aan die einde vd volgende eeu) van God uit die hemel neerdaal (l.w., "op die AARDE"!), sal die heiliges in hierdie stad bly... - dus nie "in die hemel" vir ewig bly nie, maar op die aarde...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GEDAGTE:

Christene word huidiglik uitgestuur om te "oes" (en mense uit te nooi na die bruilof vd Lam, wat sal gebeur wanneer Jesus terugkom - Matt. 22)(Joh. 4:35-37; Matt. 9:37,38). Alhoewel tye van "oes" gewoonlik in die Skrif gepaard gaan met "oordeel", verwys hierdie soort oes (waarin Christene soos diensknegte en arbeiders uitgestuur word) nie na oordeel nie, alhoewel mense 'n oordeel oor hulleself bring sou hulle die evangelie wegwys (Matt. 10:13,14; Mark. 6:11; Luk. 10:6; Hand. 13:51). Christene is soos spreekbuise vir die Here se koninkryk (vir Sy "party").

Christene verkondig die Here se party en nooi mense uit om deel te word van hierdie koninkryk (wat ons glo binnekort ook letterlik aan regering sal kom), maar wat is dit wat ons vir mense van hierdie regering vertel? Christene is alreeds deel van die "koninkryk van God" (geestelik) en staan vir hierdie "party", maar hoeveel verstaan ons regtig van hoedanig die Here se regering is en gaan wees (wanneer Hy terugkom), en wie in daardie regering toegelaat gaan word?  Ons moet seker maak dat dit wat ons oor hierdie party weet en verkondig die ware evangelie is (nie 'n "ander" of verdraaide nie). As ons nie weet wat presies die EVANGELIE VD KONINKRYK (Matt. 4:23; 9:35; 24:14; Mark. 1:14; Luk. 4:43; Luk. 8:1; 16:16; Hand. 8:12) behels nie, hoe sal ons mense uitnooi om deel te word van hierdie (letterlik komende) party? Om te staan vir die Here se party is 'n verantwoordelikheid wat nie ligtelik opgeneem moet word nie. Christene is soos 'n priesterdom vir die Here, en as priesters is ons veronderstel om o.a. vir Hom boodskappers te wees, Sy kennis bewaar, ens. Ons moet ag gee op wat Jesus geleer het oor Sy koninkryk. "Die evangelie vd koninkryk" is NIE " hoe elkeen dit beskryf " nie, maar Jesus het vir ons die evangelie of waarheid daaroor gebring - Hy besluit "wat is die evangelie". As ons bely dat ons in Hom glo, dan moet ons natuurlik ook in Sy leringe (oor die evangelie vd koninkryk) glo!
_________________________________________________________________________________
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/12/jesus-christus-se-koninkryk-die.html
http://eindtydonderwerpe.blogspot.co.nz/2017/07/hierdie-eeu-volgende-eeu.html
http://warechristene.blogspot.com/2013/01/die-evangelie.html
https://warechristene.blogspot.com/2013/01/evangelie-verkondiging.html
http://warechristene.blogspot.com/2015/03/die-koninklike-geslag-uit-die-stam-van.html
https://warechristene.blogspot.com/2015/04/eersgeborenes-en-eerstelingepriesters.html
http://eindtydonderwerpe.blogspot.co.nz/2017/06/wanneer-is-die-einde-van-die-wereld-en.html
http://eindtydonderwerpe.blogspot.com/2017/05/wie-is-die-bruid-van-christus.html
(http://warechristenedagstukkies.blogspot.com/2017/05/die-koninkryk-vd-hemele-is-soos-n_23.html);
(http://warechristenedagstukkies.blogspot.com/2017/06/die-koninkryk-vd-hemele-is-soos-n.html);
(http://warechristenedagstukkies.blogspot.com/2017/07/die-koninkryk-vd-hemele-is-soos-n_1.html).

Donderdag, 28 Junie 2018

Wie is geskik om saam met Hom te regeer?

Wanneer iemand besluit om die Here te dien,  is die idee van "regering" nie juis iets waaroor gepraat word nie en ook nie die bewegende faktor vir so 'n besluit nie...; tog sal die een wat Christen word met die tyd uitvind dat Christene (die gelowiges - gehoorsames, sagmoediges, barmhartiges...) eendag saam met Jesus sal REGEER! (Openb. 19:5); en het die belofte dat hulle die aarde sal beërwe... (Matt. 5:5). Ons moet verstaan dat die koninkryk van God nie net hemels is nie, maar ook 'n "fisiese" koninkryk wat Jesus Christus op aarde sal opneem. Die aarde sal onder een leier wees, nl. die Here Jesus Christus self (in "die volgende eeu")(Ps. 47:8,9; Openb. 19:15; Luk. 1:31-33; Hebr. 1:8), en die tyd van Sy regering begin met 'n 1000-jaar tydperk aan die einde van hierdie eeu (maar is ook tot in ewigheid-Eks. 15:18; Dan. 2:44). Christene het hierdie belofte dat hulle eendag deur Jesus opgewek sal word (tot lewe) wanneer Hy terugkom, en hulle sal ingaan in Sy "fisiese" koninkryk op aarde (wanneer die koninkryke van die wêreld Sy eiendom word - Openb. 11:15). Die skrif verklaar dat die wat gekoop is met Sy bloed (uit elke stam, taal, volk en nasie) is KONINGS en PRIESTERS gemaak vir onse God!, en hulle sal AS KONINGS OP DIE AARDE REGEER (Openb. 5:9,10; 20:6; 22:5; Dan. 7:18). Vir iemand om egter geskik te wees vir hierdie "regerings"-amp, moet hy natuurlik aan sekere vereistes voldoen!;  meer presies sal die amp gegee word aan die wat GLO (en toon dat hulle die geloof het).  Dit gaan oor "priesterskap" en wie geroep word as priesters vir die Here en as eerstelinge onder die volke - ons moet dus verstaan wat dit beteken "om 'n priester te wees" vir die Here (http://warechristenedagstukkies.blogspot.com/2015/06/n-heilige-priesterdom-n-volk-as-eiendom.html).  Dit gaan oor wat vir die Here belangrik is, NIE noodwendig wat mense dink die nodige kwaliteite is vir iemand om te kan regeer nie. Jesus het vir ons baie geleer oor die koninkryk van God en o.a. vir ons geleer wie dit is wat uiteindelik sal ingaan...! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'n Land behoort aan die mense vd land, en die een wat regeer het 'n groot taak omdat hy moet sorg dra "vir dit wat aan ander behoort" (Matt. 25:14), en as hy nie getrou is in hoe hy dit bestuur nie, dan kan hy ook nie verder vertrou word nie.  Jesus het hierna verwys in Luk. 12 wanneer Hy die volgende opmerking maak:  (Luk 16:12)  "En as julle nie getrou was in ‘n ander se goed nie, wie sal aan julle jul eie gee?"  Alles behoort aan die Here! - wat ons nou kry, behoort nie aan ons nie. En as ons nie getrou is in Sy goed nie, hoe sal ons eendag ons eie kry? Ons moet verstaan watter dinge vir die Here Jesus belangrik is;  m.a.w. wat dit is wat Hy sien as nodige kwaliteite om saam met Hom eendag te kan regeer...?  Daar is heelwat vb. e in die Skrif van mense wat hulle posisie misbruik het.  Kyk bv. na die seuns van Samuel wat onregverdige wins agternageloop het, omkoopgeskenke aangeneem het, en die reg verdraai het (1Sa 8:3). Die gevolg was dat hulle deur die mense verwerp was as leiers.  Kyk ook die waarskuwings in Jes. 1, hoe die Here Sy volk aanspreek oor hulle wederstrewigheid... Wat Hy teen die vorste van Juda en Jerusalem gehad het, was hulle opstandigheid, en hulle was metgeselle van diewe, het omkoopgeskenke aangeneem, was onbarmhartig, en het nie omgegee vir die wees en weduwees nie... (Jes. 1:23).  Sulke vorste kan nie vertrou word nie!  Eseg. 22 is nog 'n vb. van mense wat gefaal het in hulle posisie want hulle het gehou van onregverdige wins, omkoopgeskenke, was kwaadsprekers, hoereerders, bloedvergieters ens... 
Elke Christen, as kind van God, is huidiglik ook in die posisie waar hy reeds bewys hoe hy te werk gaan met dit wat die Here aan hom toevertrou... Hoedanig is sy omgang met ander mense?  Verstaan hy wat dit beteken om te dien?  Hoe lyk sy morele waardes?  Is hy barmhartig?  Is hy opreg? Kan hy vertrou word? Is hy regverdig?...
_________________________________________________________________________________

GEDAGTE:
Elke Christen is deel van daardie groep mense wat gekies is onder die volke vd aarde as "eerstelinge" - om vir die Here priesters te wees op aarde. Hoedanig hanteer ons ons priesterskap?, want ons is alreeds in 'n posisie geplaas waar ons bewys of ons eendag saam met Hom sal kan regeer.

Uit Jesus se leringe, in die evangelie vd koninkryk, kan ons baie leer oor wat presies Hy as belangrik bestempel (vir die wat eendag saam met Hom sal regeer):
-   Hy het bv. baie gepraat oor die belangrikheid van "dien". Leierskap gaan oor "om te dien". Regering gaan oor dien, nie jou eie wil nie.  Deur "om die wil van die Here te doen" en "in Hom te bly" wys iemand dat hy nie sy eie wil soek nie maar verstaan wat dit beteken om te dien.  Die Christen kan niks sonder die Here doen nie (en hy moet ook nie)! (Matt. 5:5)(Luk. 22:26,27; Luk. 9:48; Matt. 18:3-6; 23:11,12; Matt. 7:21; 12:50; Luk. 6:46; Openb. 3:18)(Joh. 5:30; 6:39). As ons nie nou alreeds bewys dat ons instaat is om te kan "dien" nie, hoe sal ons eendag kan dien in Sy regering? Hoe kan iemand eendag as dienskneg toegelaat word in Sy koninkryk (om saam met Hom te regeer) as hy nou al wys dat hy nie 'n dienskeng wil wees nie, en nie die Here raadpleeg nie maar uit eiewysheid doen soos hyself dink?
-  Verder moet die een wat in 'n leiersposisie is bewys dat hy regverdig met ander se geld en besittings kan werk...  Alles behoort aan die Here en wat iemand ookal ontvang, is steeds die Here s'n, maar hoe werk ons met dit wat Hy aan ons toevertrou?  Jesus het o.a. geleer dat iemand se begeerte nie moet wees om ryk te word (in geld en besittings) nie, maar eerder om ryk te word in die Here (Matt. 19:23; Luk. 12:16-21; 14:12; 16:1-14; 16:19-31; 18:22-24; Luk. 19:8; 1 Kor. 1:5; 4:8; 2 Kor. 6:10; 2 Kor. 8:9; 2 Kor. 9:10,11; 1 Thess. 3:12; 1 Tim. 6:9,18). Wat dit beteken is dat ons nie geld, besittings ens. kry bloot om onsself te verryk nie, maar eerder dat dit gaan oor hoe ons daardie geld, besittings, werke, gawes, bedieninge watookal,  kan gebruik in die koninkryk van God - dus "begeer om dit op te gee en eerder ryk te word in die Here" (as om die self te verryk).  Vgl. dit met die tema van "lewe verloor in plaas van om dit te wen". Ons moet "woeker" met dit wat die Here aan ons toevertrou, m.a.w. dit meer maak deur dit te gebruik in die koninkryk van God, want as jy dit alles vir jouself hou, is dit soos om dit te begrawe - (Matt. 25:14-30)(Luk. 12; Mark. 12:41-44; Luk. 19:12-27; Openb. 3:17,18).
-  Iemand wat wil regeer, moet ook kan wys dat hy omgee vir ander mense en barmhartig is (Luk. 12; 3 Joh. 1:9,10; Matt. 18:23-35; Luk. 6:36,37; Matt. 25:31-46). Hierdie is 'n goeie kwaliteit van enige iemand "in regering", en dit word verwag dat so iemand simpatiek is, na die mense luister en omsien na hulle behoeftes.  Die Here sal nie toelaat dat goddelose mense in Sy koninkryk regeer nie! (Jud 1:4; Matt. 5:7; 18:33-35...). Hy soek mense wat barmhartig is en omgee vir ander, vergewe en goed doen... Die Here sal nie toelaat dat mense wat net omgee vir hulleself, soos kwaadsprekers, hoereerders, egbrekers, moordenaars, afgodedienaars, wellustelinge, gierigaards, rowers, trotsaards, grootpraters, ongehoorsames, onbarmhartiges, ...ens. Sy koninkryk beërwe nie (1 Kor. 6:10; 2 Tim. 3:3; 1 Kor. 5:11; 1 Pet. 4:15; 1 Thess. 4:7; Ef. 4:28; 2 Tim. 3:2.........)(Matt. 25).
-  Die een wat lei of regeer, moet onberispelik wees omdat hy 'n vb. is en vertrou moet word (1 Pet. 5:3; 1 Kor. 1:8; Fil. 2:14,15; 1 Thess. 3:13; 5:23; 2 Pet. 3:14; Openb. 3:18).  Hy kan nie "doen wat hy wil" of lae morele waardes hê nie want dit gaan nie juis respek afdwing nie.  Onbesrispelikheid is 'n teken van gehoorsaamheid en iemand wat homself kan beheer en op wie ander kan staatmaak. Op dieselfde wyse kan die ongehoorsame Christen wat in sonde stap en weier om hom te bekeer daarvan (m.a.w. die een wat sy eie wil kies en doen wat hy wil), eendag nie vertrou word om te kan regeer in die koninkryk van God nie (Jud 1:18), want hy sal nie gehoorsaam wees aan sy Koning nie, maar doen wat hy wil! Hoe sal die Koning op hom kan staatmaak?
-  Vir die persoon wat wil regeer moet wette belangrik wees en hy moet kan toesien dat die wet nie misbruik of verdraai word nie. Op dieselfde wyse is dit die wat die waarheid soek, en nie ag gee op valse leerstellings nie, wat eendag saam met Jesus sal kan regeer. Die ideale kandidaat moet nie die reg verdraai nie, want deur die waarheid te beskerm bewys hy dat hy die koninkryk kan beskerm teen aanslae.  Hy moet ook homself kan heilig hou en nie in dieselfde juk trek met die ongehoorsames en ongelowiges nie bv., moet nie omkoopgeskenke aanneem nie...(Openb. 2:18-29; Matt. 12:25; Eks. 34:15; 1 Kor. 8:10-12; 10:18-28; Hand. 15:20; 2 Kor. 6:14)(Openb. 3:14-23).
-  "Die ideale kandidaat" moet ook verdrukking kan verdra - en as hy dit nie kan doen nie, dan kan hy nie vertrou word nie want so iemand bewys dan dat hy die koninkryk sal verloën.  2Ti 2:12 - "As ons verdra, sal ons met Hom regeer.  As ons Hom verloën, sal Hy ons ook verloën".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Woensdag, 27 Junie 2018

Lys van onlangse poste op Ware Christene blog

Rol af vir BYBELSTUDIE onderwerpe, EINDTYD ONDERWERPE en DAGSTUKKIES.
_________________________________________________________________
BYBELSTUDIE BLOG:
(vir 'n volledige lys van onderwerpe op die BYBELSTUDIE BLOG, gaan na: http://warechristene.blogspot.com/p/onderwerpe-op.html).

-  Water vir lewe: http://warechristene.blogspot.com/2018/06/water-vir-lewe.html
-  Dorings en distels / Braak vir julle 'n braakland: http://warechristene.blogspot.com/2018/06/dorings-en-distels-braak-vir-julle-n.html
-  Engel/e: http://warechristene.blogspot.com/2018/06/engele.html
-  Jes. 14 en Eseg. 28: http://warechristene.blogspot.com/2018/03/verwys-dele-in-jes-14-en-eseg-28-regtig.html
-  Honger, dors, vreemdeling, naak, siek, opgesluit (3): http://warechristene.blogspot.com/2018/03/honger-dors-vreemdeling-naak-siek.html
-  Eden / Tuin van Eden: http://warechristene.blogspot.com/2018/02/eden-tuin-van-eden.html
-  Trou, Skei, Hertrou (6): http://warechristene.blogspot.com/2018/02/trou-skei-en-hertrou-6.html
-  Trou, Skei, Hertrou (5): http://warechristene.blogspot.com/2018/02/trou-skei-en-hertrou-5.html
-  Beeldspraak ster, skyn/Morester/kinders vd dag: http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/11/beeldspraak-van-ster-en-skyn-en.html
-  Verheerlikte, geestelike, onverganklike liggaam:  http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/11/verheerliktegeestelikeonverganklike.html
-  Begeer:  http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/10/begeer.html
-   Honger, Dors, Vreemdeling, Naak, Siek en Opgesluit (2):  http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/10/honger-dors-vreemdeling-naak-siek.html
-  Honger, Dors, Vreemdeling, Naak, Siek en Opgesluit:  http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/10/honger-dors-vreemdeling-naak-siek-en.html
-  Ongeloof:  http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/09/ongeloof.html
-  Ryk in God: http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/09/wat-dit-beteken-om-ryk-te-wees-in-god.html
-  Onteer:  http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/09/onteer.html
-  Die sabbat:  http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/06/die-sabbat.html
-  Gesigte en Drome: http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/06/gesigte-en-drome.html
-  Betekenis van "regterhand": http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/05/die-besondere-betekenis-van-regterhand.html
-  Wie is nie onder die wet nie?: http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/05/wie-is-nie-onder-die-wet-nie.html
-  "Slaap", en geestelike betekenis van slaap: http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/05/slaap-en-die-geestelike-betekenis-van.html
-  Siener (raadpleeg):  http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/03/siener-raadpleeg.html
-  Hoereer, hoerery, hoereerders:  http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/03/hoereer-hoerery-hoereerders.html
-  Die besnydenis (1):  http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/02/die-besnydenis-1.html
-  Heilig, onheilig, ontheilig (opsomming): http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/01/heilig-onheilig-ontheilig-opsomming.html
-  Gemeenskap, vleeslike gemeenskap, naaktheid: http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/01/gemeenskap-vleeslike-gemeenskap.html
-  Christus, die hoof van elke man: http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/12/christus-die-hoof-van-elke-man.html
-  Die man, die hoof van die vrou: http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/12/die-man-die-hoof-van-die-vrou.html-  Geheime, verborge skatte, verborgenhede, in hart bewaar:  http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/12/geheime-verborge-skatte-verborgenhede.html
- Onreine geeste:  http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/12/onreine-geeste.html
 
_________________________________________________________________ EINTYD ONDERWERPE:
(vir 'n volledige lys van onderwerpe op die EINDTYD ONDERWERPE BLOG, gaan na: http://eindtydonderwerpe.blogspot.com/p/onderwerpe-op-hierdie-blog.html).

- Die Groot Verdrukking: http://eindtydonderwerpe.blogspot.com/2017/08/die-groot-verdrukking.html
- Die maat van sondes wat vol word: http://eindtydonderwerpe.blogspot.com/2017/08/die-maat-van-sondes-wat-vol-word.html
- Nuwe hemele en nuwe aarde - die Here sal kom in vuur: http://eindtydonderwerpe.blogspot.com/2017/06/nuwe-hemele-en-nuwe-aarde-die-here-sal.html
- Die doel vd "wegraping": http://eindtydonderwerpe.blogspot.com/2017/05/die-doel-van-die-wegraping.html
- Wie is die bruid van Christus?: http://eindtydonderwerpe.blogspot.com/2017/05/wie-is-die-bruid-van-christus.html
- Die Opstanding / Dooies sal herlewe: http://eindtydonderwerpe.blogspot.com/2017/05/die-opstanding-dooies-sal-herlewe.html
- Wie oorwin sal beklee word met wit klere: http://eindtydonderwerpe.blogspot.com/2017/05/wie-oorwin-sal-beklee-word-met-wit-klere.html

_________________________________________________________________
DAGSTUKKIES BLOG:
(vir 'n volledige lys van onderwerpe op die DAGSTUKKIES BLOG, gaan na: http://warechristenedagstukkies.blogspot.com/p/onderwerpe-op-hierdie-blog.html).

-HONGER, DORS, HERBERG, VREEMDELING, NAAK, SIEK: http://warechristenedagstukkies.blogspot.com/2018/04/verdrukking.html
-GEDULDIG IN VERDRUKKING: http://warechristenedagstukkies.blogspot.com/2018/04/verdrukking.html
-BESNYDENIS VAN HART EN ORE: http://warechristenedagstukkies.blogspot.com/2018/04/besnydenis-van-hart-en-ore.html
-HY SAL GENADIG WEES AAN WIE HY WIL, EN HOM ONTFERM OOR WIE HY WIL: http://warechristenedagstukkies.blogspot.com/2017/09/hy-sal-genadig-wees-aan-wie-hy-wil-en.html
-HOE WORD DIE GEWETE GEREINIG?: http://warechristenedagstukkies.blogspot.com/2017/09/hoe-word-die-gewete-gereinig.html
-ONDER WIE SE MAG IS JY?: http://warechristenedagstukkies.blogspot.com/2017/08/onder-wie-se-mag-is-jy.html

_________________________________________________________________

Donderdag, 24 Mei 2018

Honger, dors, herberg, vreemdeling, naak, siek

ONbarmhartigheid is baiemaal 'n teken dat iemand "bekering" nodig het. Toe die skare vir Johannes die doper vra wat hulle moet doen om die toorn wat aan kom is te ontvlug, en hy van hulle verwag om hulle te BEKEER - meer presies het hy verduidelik hoe hulle "barmhartig moet word"... Nie net barmhartig in die letterlike nie, maar ook in die figuurlike, want in hierdie spesifieke opsig was die opdrag "BEKERING VAN DENKE" (bekering van sonde soos eiesinnigheid, en bekeer vd manier hoe hulle "sien").  Hy het o.a. van hulle verwag om mededeelsaam te wees, regverdig, en hulle versoek om tevrede te wees met wat hulle het....(hulle moes m.a.w. hulle denke verander en anders begin dink oor dinge en mense...)(Luk. 3:11-14).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Johannes die doper het geleer dat as iemand twee kledingstukke het, hy dit moet deel met die een wat nie het nie;  of as iemand dubbeld voedsel het, hy dieselfde moet doen... (Luk 3:11). Vir die tollenaars het hy geleer dat hulle regverdig moet wees, bv. "nie meer moet invorder as wat hulle voorgeskrywe is nie" (Luk. 3:12,13). En toe die soldate hom vra wat hulle moet doen het hy geantwoord: "Julle moet niemand geweld aandoen of iets afpers nie; en wees tevrede met julle soldy" (Luk. 3:14). Die tollenaars en die soldate se manier van dink was verkeerd, want hulle was onbarmhartig en ontevrede met wat hulle het. "BEKERING" het beslis hier beteken dat hulle hul moet bekeer van die manier hoe hulle "dink en sien", want hulle harte het veroorsaak dat hulle onbarmhartig is. Iemand se vrug is gewoonlik dit wat wys wat in die hart van die mens aangaan.  Wat bedink hy in sy hart?  Hoe dink hy oor dinge en mense?

Dit gaan dus veral hier oor die tema vd hart bv., wanneer iemand se lewe (vir hom) gaan oor sy besittings, gaan dit tot gevolg hê dat hy dit wat hy het, of ontvang, nie deel met ander nie maar probeer om soveel moontlik vir homself te hou (Luk. 12)(sy hart veroorsaak dus dat hy onbarmhartig is). Hier sien ons hoe die manier van hoe iemand "dink of sien" sy dade beïnvloed. So iemand het nodig om sy eie hart te besny - hy moet hom dus BEKEER van die manier hoe hy dink oor besittings want alles wat iemand besit behoort eintlik aan die Here! (nie aan homself nie)(Deut. 10:14).  Besnydenis vd hart (http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/11/die-besnydenis-2-besnydenis-van-hart-en.html) is nie net iets wat deur die Here in die gelowige se innerlike mens gedoen word nie, maar is ook iets wat die Here verwag van elkeen om self te doen! (vgl. dit met die tema van "pad van godsaligheid").  As ons die Here raadpleeg dan kan ons nie verkeerd gaan nie.  Iemand se hoop moet nie in homself, eie wysheid, besittings of watookal wees nie, maar hy moet in alles die Here raadpleeg - Hom vra wat gedoen moet word met die besittings, werke, geld ens. wat die Here aan hom gee en toevertrou...

Wat Johannes m.a.w. hier vir hulle wou leer is dat hulle hul moet BEKEER van die manier hoe hulle dink of "sien" (m.a.w. in hierdie geval "moes hulle barmhartig word"). Hulle moes heroorweeg "hoe hulle dink";   inteendeel, dit is wat die woord "bekering" in daardie skrifte beteken waar Johannes mense opgeroep het tot bekering, en is die Gr. woord "met-an-o-eh'-o", wat beteken "om agterna anders te dink", of om te heroorweeg. DIT IS SOMTYDS DIE MOEILIKSTE DEEL VAN BEKERING en iets waarmee selfs gelowiges baiemaal sukkel.  Dit kan bv. miskien makliker wees vir iemand om 'n sonde op te gee as wat dit is om sy manier van "dink" op te gee!  Maar bekering gaan nie net oor "eie wil" opgee nie, maar ook om "eie denke of eie of wereldse wysheid" op te gee.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GEDAGTE:

Christus het ook baie gepraat oor hierdie onderwerp, en selfs deur gelykenisse geleer dat dit wat ons het NIE  ONS  EIE  IS  NIE  (Luk. 16:11,12). Ons SIENING van lewe en besittings en barmhartigheid is nie noodwendig hoe die Here dit sien nie, en as ons siening verskil van Syne dan het ons nog nie ons in hierdie opsig BEKEER nie! Christus het o.a. geleer dat ons ons besittings liewer moet verkoop en aalmoese gee (as bv. om aan alles vas te hou en op te gaar), en liewer 'n skat in die hemel verkry (as skatte op die aarde)(Luk. 12:33).  Hy het ook geleer dat "iemand se lewe NIE bestaan uit die oorvloed van sy besittings nie" (Luk. 12:15). Hy het ook geleer dat ons moet goed doen en leen sonder om iets terug te verwag (Luk. 6:35). Hy het baie oor die tema van barmhartigheid gepraat (Luk. 6:36), en terloops oor die tema vd hart!  Hy het ook verklaar dat dit slegs die "barmhartiges" is wat die koninkryk sal beerwe  (Matt. 25:34) - m.a.w. die wat vir die hongeres iets te ete gee, of iets te drinke vir die wat dors het, herberg vir die vreemdeling, die naakte beklee, die siekes en die in gevangenis besoek... (Matt. 25:35-46) - NIE BEDOEL DAT IEMAND D.M.V. WERKE DIE KONINKRYK KAN BEERWE NIE!, maar verwys eerder na die vrug van 'n BEKEERDE. Hier gaan dit beslis oor die manier "hoe iemand dink", want as iemand verkeerd dink en hom nog nie bekeer het tot die manier hoe Jesus Christus "sien" nie, dan gaan hy nalaat om barmhartig te wees en na regte NIE die wil van die Here doen nie. So iemand sal bv. eerder ingestel wees op die self, eie wil, eie sieninge en eiesinnig wees...

Dit is duidelik dat die eerste Christene verstaan het wat BEKERING in hierdie konteks beteken, want hulle het selfs eiendomme en besittings verkoop om die opbrings onder mekaar te verdeel - volgens wat elkeen nodig gehad het (Hand. 2:45). Hulle het hulle dus inderdaad BEKEER van die manier hoe hulle sien tot die manier hoe die Here "sien", en dit het tot gevolg gehad dat hulle barmhartig was. Die Here neem barmhartigheid baie ernstig op! - in Matt. 25 het Christus verduidelik dat barmhartigheid die oorwegende faktor gaan wees wanneer die skape eendag van die bokke geskei sal word...  Die manier hoe iemand barmhartig is, of onbarmhartig is, wys wat in sy hart aangaan... - die manier hoe hy die tweede gebod nakom wys of hy bekeer is of nie.  

"Barmhartigheid" gaan egter nie net oor voorsiening in fisiese behoeftes (soos om vir iemand letterlik kos te gee) nie, maar ook oor voorsiening in geestelike behoeftes (bv. afgedwaalde skape soek, geestelike voedsel gee, geestelik water gee, ens.- wat o.a. gaan oor woord en waarheid bring, die Here se wil verkondig, gehoorsaamheid aan die Heilige Gees deur in gawes en bedieninge te stap, ens.).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/10/honger-dors-vreemdeling-naak-siek-en.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/10/honger-dors-vreemdeling-naak-siek.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2018/03/honger-dors-vreemdeling-naak-siek.html

Sondag, 29 April 2018

Geduldig in verdrukking

Uit 'n opsomming van tekste wat oor verdrukking gaan kan ons leer dat "om verdruk te word" o.a. daarna verwys dat iemand bo sy kragte swaar het (2 Kro. 1:8; Jak. 1:27; 2 Kor. 1:8,9); in gebrek verkeer (2 Kor. 8:13; Jak. 1:27); van besittings beroof of besteel word; besittings verwoes en/of uit hulle besittings verdring word (Eseg. 22:12; 45:9; Hand. 11:19); met die dood gedreig word (2 Kor. 1:8,9); verstrooi van woonplek af na ander dele vd aarde (Hand. 11:19)... Die wees, weduwees en armes word ook gesien as verdruktes. Ons kan ook meer leer oor waarna presies die woord "verdrukking" verwys deur te kyk na spesifieke voorbeelde van "verdrukking", bv. Miga wat in die gevangenis verdruk is (1 Kon. 22:27; 2 Kron. 18:26) of die volk, verdruk deur Hasael die koning van Aram (2 Kon. 13:4)... 'n Goeie vb. hiervan is die van toe die volk van God verdruk was deur die Egiptenaars (Eks. 3:9; Deut. 26:7), en ons leer dat die Egiptenaars die kinders van Israel "met hardheid laat dien" het (Eks. 1:12-14), hulle lewens verbitter het deur swaar werk en hulle soos slawe behandel het (Eks. 1:14; 2:23).  Num. 20:15 leer vir ons dat die Egiptenaars wreed was teenoor hulle en hulle sleg behandel het...   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In sommige gevalle is verdrukking iets wat die Here toelaat op iemand se pad met die doel om sy ore te open! (Job 36:15). Ons sien 'n vb. hiervan in 2 Kon. 13:4 hoe "verdrukking" Jóahas, ongehoorsame koning van Israel, beweeg het om die aangesig van die Here te soek. Openb. 2:22 is nog 'n vb. van hoe die Here ongehoorsame gelowiges onder verdrukking plaas met die doel om hulle tot bekering te roep...

Somtyds ervaar iemand verdrukking as beproewing van sy geloof! (Openb, 2:10).  Sal hy vahou aan Christus en vashou aan die geloof en die waarheid ten spyte van verdrukking? (Openb. 2:10,13,25; 3:11; Hebr. 6:18; 2 Thess. 2:15; 1 Kor. 4:2...). Sal hy vashou tot die dood? (Openb. 12:11; 2:10). Die gelowige wat VASHOU kan nie deur VERDRUKKING of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard gekei word van die liefde van Christus nie...(2Ti 2:3 - "Ly dan verdrukking soos ‘n goeie krygsman van Jesus Christus")

Christene kan verwag om verdrukking te ly ter wille van Christus, Sy woord en die waarheid (Matt. 13:21; 2 Tim. 2:3). Baie eerste Christene, apostels en O.T. diensknegte vd Here was ook bereid om verdrukking te verdra ter wille van die Here, selfs opgesluit ter wille vd waarheid en die evangelie, en/of het hulle lewens verloor (1 Kon. 22:27; 2 Kron. 18:26)(2 Kor. 4:7; 7:4; 8:2; Fil. 4:14; Kol. 1:24; 1 Thess. 1:6; Openb. 1:9; 2:9,10...) Christus het ook deur allerhande verdrukkinge gegaan en het o.a. gely onder die hande van "ouderlinge", "owerpriesters" en "skrifgeleerdes" (Luk 9:22; Matt. 16:21) wat Hom oorgelewer het aan die heidene.  Daar is op Hom gespuug, Hy's bespot, mishandel, gegésel ... en hulle het Hom doodgemaak. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GEDAGTE:

 
Ons word beveel om
GEDULDIG te wees in die verdrukking (Rom. 12:12) en
om mekaar te troos tydens verdrukking (2 Kor. 1:4).  
Maar wat beteken dit om "geduldig te wees in verdrukking"? In konteks Rom. 12 kan ons leer dat dit verwys na hoe ons moet "seën" (nie vervloek nie!) die wat (vir) ons vervolg (v.14); niemand kwaad vir kwaad moet vergeld nie (v.17)(maar bedink wat goed is); probeer om in vrede te lewe met almal (v.18); ons NIE MOET WREEK NIE!, maar liewer barmhartig wees soos om vir honger en dors vyande kos en water te gee (v.19). Ons word dus geleer om barmhartig te wees ten spyte daarvan dat iemand anders onbarmhartig is teenoor ons - op hierdie manier gaan ons ons nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar die kwaad OORWIN DEUR DIE GOEIE! (Rom 12:21). Jesus het ook geleer dat ons ons vyande moet liefhê!, en "seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg" (Matt. 5:44). Baiemaal neem ons die teenoorgestelde houding in wanneer ons verdruk word, in plaas van om vir die persoon wat jou verdruk te bid en goed te wees. Die Christen word bemoedig om "te roem in die verdrukking" (moet hul daarin verbly)(Rom. 5:3; 2 Kor. 7:4). Mat 5:11,12 -  "Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om My ontwil. Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele; want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het". Wanneer ons verdruk word, voel ons nie altyd bly en verheug nie, maar wat ons hier kan leer uit Christus se woorde is dat dit gewoonlik geseëndes is wat deur verdrukking gaan!  Tensy verdruk a.g.v. ongehoorsaamheid, behoort niemand skaam te wees vir verdrukking nie - maar selfs ook in die geval van ongehoorsaamheid moet die persoon bly wees vir die verdrukking omdat hy daardeur 'n kans gegun word om hom te bekeer - in daardie opsig is hy ook geseënd! Die prentjie van "geseënde" in die N.T. is 'n prentjie van "verdruktes, hongeres, gelowiges, gehoorsames, armes, beledigdes, sagmoedges, treuriges, getoetstes...(http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/05/is-jy-n-geseënde.html).  Rom. 5 leer vir ons dat verdrukking lydsaamheid werk (en die lydsaamheid, beproefdheid; en die beproefdheid, hoop).  "Hoop" word nie verkry deur om ontevrede en bitter te wees nie, en/of kwaad te spreek of kwaad te vergeld nie, maar deur jou te verbly in jou verdrukking, en deur liefde en barmhartigheid te bewys aan die wat jou verdruk en vir hulle te bid. Maar die persoon wat bitter is en slegte gedagtes koester, en die slegte toewens vir die een deur wie hy verdruk word, voel hopeloos...! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://eindtydonderwerpe.blogspot.co.nz/2017/08/die-groot-verdrukking.html

Donderdag, 26 April 2018

Besnydenis van hart en ore

Die dood is anders vir die onbesnedenes as wat dit is vir die wat besny is (Eseg. 28:10), want wanneer onbesnedenes gaan na die onderste plekke van die aarde, in die doderyk, in die kuil, 
is daar  geen hoop op opstanding vir hulle nie... ( Eseg. 32:19,27...)(Jes. 38:18). 
Maar die wat besny is, het hoop op opstanding en het die belofte dat hulle sal erf...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Besnedenes verwys na die volk van God.
Onbesnedenes verwys na die wat nie deel is van God se volk nie.
Die besnydenis is 'n TEKEN van wie as God se volk geroep word (en Hy vir hulle 'n Here).  Bv., onder die volke vd aarde was die kinders van Abraham (Isak, Jakob)(12 stamme van Israel) geroep as eersgeborenes onder die volke, om 'n priestervolk vir die Here te wees (en hulle het die belofte dat hulle sal erf )(https://warechristene.blogspot.co.nz/2017/02/die-besnydenis-1.html) (Rig. 14:3; 15:18; Gal. 2:7,8). Ons kan verstaan hoekom die bespreking vd vleeslike besnydenis so belangrik was in die eerste gemeentes en waarom gelowiges so hewig verskil het hieroor, want onbesnedenes was nie gesien as deel van God se volk nie en het dus geen hoop gehad op die opstanding tot lewe nie...  In die O.T. was die onbesnedenes onder die volk selfs belet om deel te neem aan die Paasfees (Eks. 12:43-45), en ook nie toegelaat om met 'n dogter vd volk te trou nie (Gen. 34) - so iemand was dus bloot nie gesien as deel vd volk van God nie! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Die besnydenis aan die vlees kan dus gesien word as 'n "TEKEN" van geloof in die O.T., en die mans wat geweier het om hulle te laat besny kon gesien word as die "wat nie geglo het nie" (dus gesien as een wat die verbond verbreek en moes uit die volk uitgeroei word-Gen. 17:14). Die besnydenis aan die vlees was 'n letterlike gebaar en al wat manlik is onder die volk van God moes aan die vlees van hulle voorhuide besny word.  Tog, al was hierdie 'n TEKEN vd verbond tussen die Here en Sy volk, verwys die woord "besny" (l.w. ook in die O.T.!) nie net na die vleeslike besnydenis nie (want dit was slegs 'n teken van iets anders), maar verwys eintlik na die besnydenis van die hart en ore (Eseg. 44:7; Hand. 7:51). Bv., die vleeslike besnydenis het niks beteken as die persoon nie ook besny was na die hart nie (https://warechristene.blogspot.co.nz/2016/11/die-besnydenis-2-besnydenis-van-hart-en.html). Verder was die wat hulle (vleeslik) laat besny onder verpligting om die hele wet te onderhou (waardeur hulle die Here se wil leer ken het en reiniging kon ontvang)(Gal 5:3).  In die N.T. is die wat glo egter nie onder die wet van Moses nie, maar "onder die Heilige Gees" - m.a.w. gehoorsaam aan die Heilige Gees (http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/05/wie-is-nie-onder-die-wet-nie.html) - die Here skryf Sy wette op hulle harte (Heb 10:16); en hulle word nie gereinig deur die offers van die wet van Moses nie.

In die Nuwe Testement is die klem dus steeds op dit waaroor die tema van besnydenis eintlik gaan:  "Die besnydenis van hart en ore" ! (Gal 6:15 - "Want in Christus Jesus het nòg die (vleeslike) besnydenis nòg die onbesnedenheid enige krag, maar ‘n nuwe skepsel"). En die TEKEN van hierdie besnydenis (van hart en ore) is die Christelike waterdoop.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
In die N.T. kan die Christelike doop gesien word as 'n teken van wie die "nageslag is van Jesus Christus" - (m.a.w. "kinders" van Jesus Christus wat op hierdie manier deel word van die volk van God). Op dieselfde wyse was die vleeslike besnydenis 'n TEKEN was van wie deel is vd volk van God, maar is ook indirek 'n teken "van wie GLO"! - Dus, as iemand weier om hom Christelik te laat doop is dit asof hy bely dat hy nie glo nie (net soos die wat in die O.T. geweier het om hulle vleeslik te laat besny...).  Kyk bv. Christus se woorde in Mark. 16:16a - "hy wat glo en hom laat doop, sal gered word..." - nie dat die water alleen iemand kan red nie (Mark. 16:16b)(net soos die vleeslike besnydenis alleen ook nie iemand kon red nie), maar die waterdoop is belangrik want dit is o.a. 'n TEKEN van geloof van die wat bely dat hullle GLO (http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/09/die-christelike-doop.html)

En net soos wat dit in die O.T. eintlik iemand se HART was wat werklik gewys het of hy glo of nie, net so is die Christelike doop slegs 'n teken en is dit steeds iemand se HART wat wys of hy waarlik glo (waarvan gehoorsaamheid dus 'n bewys is - geloof sonder werke is dood). Die wat deur die Christelike doop gaan het die belofte dat hulle ongeregtighede nie toegereken sal word nie en het in Christus Jesus die belofte van die opstanding tot lewe (Hebr. 10:15-17; 8:12; Rom. 4:7), maar hulle is nie kinders van Abraham omdat hulle gebore is na die vlees nie, maar "kinders van Abraham" deur Jesus Christus (uit die geslag van Abraham, Isak, Jakob, Dawid...Jesus Christus...) deur die Gees (Rom. 9; Joh. 3:6...)(uit God gebore, en het Sy saad in hulle deur Sy Gees)(http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/09/die-christelike-doop.html)(http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/02/weer-gebore-wedergeboorte-wedergebore.html) En soos die vleeslike besnydenis 'n teken was in die O.T. van wie as eersgeborenes geroep is onder die volke om eendag te erf,  is die CHRISTELIKE DOOP in die N.T. o.a. ook 'n teken van wie geroep word as eerstelinge onder die mensdom, geroep as 'n priesterdom vir die Here.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

GEDAGTE:

"Onbesnedes" verwys veral na die wat ongehoorsaam en ongelowig is (is nie besny na die hart en ore nie).  "Besnedenes" verwys veral na "GELOWIGES en GEHOORSAMES" (is besny na die hart en ore). Die wat tot geloof kom in Jesus Christus, word deel van die volk van God (Gal. 3:7,29) - Hy "besny hulle in die hart", m.a.w., gee vir hulle 'n nuwe hart!, en skryf Sy wette op hulle harte. Hulle begin dink anders, doen anders, ken die wil van die Here en verkry geregtigheid waarin hulle begeer om Sy wil te doen.  
MAAR:
 (1)  alhoewel besnydenis iets is wat die Here in die gelowige doen (2 Kor. 5:17; Gal. 6:15; Eseg. 11:19; 36:26,27; Ps. 51:10; Jer. 31:33; Joh. 17:21-23; Hand. 4:32; Kol. 2:11)(Deut. 10:3),  
-   (2)  is dit ook iets wat Hy van elke gelowige verwag om self te doen!, 

net soos wat dit vd volk verwag was in die O.T... (Deut. 10:16; Jer. 4:4; Eseg. 18:31; Ef. 4:23).
Ongelowiges en ongehoorsames (onder die volk van God) word en was ook in die O.T. gesien as onbesnede in die Here se oë  (al was hulle deel vd volk van God en na die vlees besny)(Jer. 9:25)(Rom. 3:30; 4:7-12; Ef. 2:11-22). Op dieselfde wyse sal ongelowiges en ongehoorsames in die N.T. ook gesien word as "onbesnede", al het hulle deur die Christelike waterdoop gegaan.  Onbesnedenes (of die wat bewys dat hulle harte onbesnede is) het geen hoop op die opstanding (tot lewe) nie. Die begrip "onbesnedenes" verwys o.a. ook na die wat die ongeregtigheid liefhet (Lev. 26:41; Eseg. 44:9). Die onbesnedene se HART is verkeerd (Jer. 9:16).  Bv., in Jer. 9:23 word diesulkes genoem "die wat hulle beroem in hulle eie wysheid, krag, sterkte".  'n Verdere vb. hiervan is die in Mark. 10:17-23 van die persoon wat kom navraag doen het oor die ontvang van die ewige lewe...  In die gedeelte wys Jesus vir hom wat in sy HART aangaan en wys hom dat hy te geheg was aan sy besittings... Vgl. gerus hierdie met die tema van "rein hart" (http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2017/04/wat-beteken-dit-om-n-rein-of-suiwer.html)(Deut. 30:6)(Hand. 15:8,9). 

Die wat besny is (na hart) en die belofte het dat hulle ongeregtighede nie toegereken sal word nie, is ook die wat sal erf (hulle is geroep as eersgeborenes onder die volke)(https://warechristene.blogspot.co.nz/2015/04/eersgeborenes-en-eerstelingepriesters.html), maar die onbesnedenes" (die wat nie besny is na hart nie) word gesien as "die aan wie die sonde wel toegereken gaan word" (Rom. 4:8,9) - soos mense wat nie "gewas" is nie.  Want wat sal tog gebeur wanneer die Here vir iemand 'n nuwe hart gee, hom "skoonwas" en Sy wette op daardie persoon se hart skrywe sodat hy Sy wil ken en Hom kan dien, maar die persoon dan kies om daarna weer ongelowig of ongehoorsaam te wees? So 'n "gelowige" sal gereken word as onbesnede al was hy ook eens (na hart) besny... Christene het wel die belofte van opstanding tot lewe (waarvan die Christelike doop o.a. 'n teken is), maar ons is almal op 'n pad van godsaligheid waarin ons "vrug" eendag sal getuig wie inderdaad koring (die opregtes) is, wie onkruid (die voorgee-gelowiges) is, en wie kaf is (lyk soos koring, maar van geen nut nie)...  

Donderdag, 28 September 2017

Hy sal genadig wees aan wie Hy wil, en Hom ontferm oor wie Hy wil

In sommige skrifte verwys die woord barmhartigheid na "goederenheid, guns en liefde", en word spesifiek gebruik in konteks met "guns op die wat vir die Here lief is en Sy gebooie onderhou". Voorbeelde hiervan is die barmhartigheid wat die Here aan Abraham bewys het, bv. aan Josef, Lot, Dawid, Israel ens. NATUURLIK IS DIE HERE SE BARMHARTIGHEID  IN KONTEKS MET DIE WAT VIR HOM LIEF IS EN HOM GEHOORSAAM(Vir 'n studie oor hoe die woord barmhartigheid in verskillende skrifte en kontekste gebruik word, gaan na: http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/01/barmhartigheid.html).
---------------------------------------------------------------------------------------------
Die Here ontferm Hom bv. nie altyd oor gelowiges wat nie Sy voorwaardes nakom nie!  Bv., as 'n gelowige in aanhoudende sonde stap of eerder glo in sy eie sieninge as die Here se leringe en hom nie bekeer van die sonde en sy manier van "dink en sien" nie, kan hy nie staatmaak op die Here se barmhartigheid/guns nie:  (Jes. 55:7 - "Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes; en laat hy hom tot die Here bekeer (VOORWAARDE), dan sal Hy hom barmhartig wees (BELOFTE); en tot onse God, want Hy vergeef menigvuldiglik"). Baie wat bely dat hulle gelowig is, is nie gehoorsaam aan Jesus Christus nie en glo nie werklik in Sy leringe nie;  tog wil hulle steeds staatmaak op Sy beloftes?  Natuurlik kan niemand van ons die Here se barmhartigheid "verdien" nie,  maar "geloof" is 'n voorwaarde!  As die een wat bely dat hy gelowig is nie gehoorsaam is aan die Here en/of nie ag gee op die waarheid nie, dan bewys hy daardeur dat hy nie regtig GLO nie...  Dit is wel so dat barmhartigheid nie geskied "met aanneming van die persoon nie" (want dan sou niemand van ons ooit barmhartigheid van die Here kan ontvang nie!), maar dit beteken nie dat geloof geen vereiste is nie. Daarom geskied die Here se barmhartigheid nie met aanneming van die persoon nie (want niemand kan dit verdien nie!), maar dit is die wat GLO wat deur Hom aangeneem word as kinders.   Dit is aan die GELOWIGES wat die belofte gegee word dat alles wat hulle in gebed vra, hulle sal ontvang (Mar 11:23,24), maar dieselfde beloftes word nie aan ongelowiges gegee nie.  Dit kan oor en oor in die Skrif gesien word, dat terwyl die Here Jesus mense genees het, dit mense was "wat geGLO" het (Matt. 9:29, 15:28, Luk. 5:20....);  nie geglo het in die genesing of kragdaad nie, maar geglo het "in Hom", dat Hy die Christus is en hulle hoop in Hom geplaas het.
========================================================================

GEDAGTE:

Die wat NIE GLO NIE, kan nie staatmaak op die Here se ontferming nie.  Christus het hierdie feit reeds vroeg in Sy bediening bevestig in Luk. 4:14-32 toe Hy die "aangename jaar van die Here" aankondig. Verder in hierdie gedeelte sien ons hoe Hy verduidelik dat alhoewel Hy gestuur is om die evangelie aan die armes te bring, die wat verbryseld van hart is te genees, aan gevangenis vrylating te verkondig, blindes herstel van gesig te gee en gebrokenes vry weg te stuur, NIE ALMAL van die volk nut hiervan sou hê nie!  (v. 23-27). Hy noem verder voorbeelde van (1) hoe daar baie weduwees was in Israel in die dae van Elia, in die dae van hongersnood, na wie geen profeet gestuur is nie behalwe na een!;  en (2) op dieselfde wyse was daar baie melaatses in Israel in die tyd van Elisa, maar daar is ook net een van hulle wat gereinig was!  

Christus het wel gekom (soos profeet) om die woord te bedien (en genesings en kragdade ens. te doen), maar nie almal wat bely dat hulle glo, sal hierin baat nie!, want kyk Sy woorde in Luk. 4:24: "En Hy sê: Voorwaar Ek sê vir julle, geen profeet is aangenaam in sy vaderland nie". Ons vind soortgelyke woorde in Matt. 13:57,58 waar baie van die wat na Christus se leringe geluister het, aanstoot geneem het aan Hom: "En hulle het aanstoot aan Hom geneem. Maar Jesus sê vir hulle: ‘n Profeet is nie ongeëerd nie, behalwe in sy vaderland en in sy huis. En Hy het daar vanweë hulle ongeloof nie baie kragtige dade gedoen nie".  In hierdie skrif sien ons hoe die Here baiemaal Sy barmhartigheid/guns terughou weens mense se ONGELOOF!  Korreksie...:  weens "gelowiges" se ongeloof! En verstaan hoe "ongeloof" in hierdie gedeelte beskryf word, want dit gaan oor die feit dat hulle aanstoot geneem het in Sy leringe! (soos baie Christene vandag aanstoot neem in Christus Jesus se leringe). As iemand wat bely dat hy 'n Christen is, nie GLO in die Here Jesus Christus se leringe en woorde nie, dan is hy ongelowig.  Ons moet dus verstaan dat hierdie mense in Matt. 13 deel was van die VOLK VAN GOD..., en gesien is as "gelowiges";  tog het hulle aanstoot in Jesus se leringe gewys dat hulle NIE GLO NIE (en dus nie regtig die Vader ken nie).  Die manier hoe iemand die waarheid en Jesus se leringe ontvang is 'n teken van of hy regtig glo of nie. Ons kan nie staatmaak op die Here se barmhartigheid en guns as ons nie GELOWIG is nie...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/01/dien-almal-wat-bely-hulle-is-christene.html
http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/01/het-christene-moslems-en-jode-dieselfde.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/01/ek-wil-barmhartigheid-he-en-nie.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/08/moenie-oordeel-veroordeel-nie-3.html