Sondag, 19 Augustus 2018

Verdrukking in die vlees

Die woord "Verdrukking" verwys nie net na groot tye van verdrukking waar mense wreed behandel word, gedreig word met die dood en uit hulle woonplek verjaag word nie, maar is iets wat baie mense daagliks beleef.  As iemand in gebrek is of honger het, ly hy verdrukking. As hy bo sy kragte swaar het, ly hy verdrukking. As hy beroof of besteel word, of daar bedrog teen hom gepleeg word, ly hy verdrukking. 'n Kind of 'n ou mens vir wie daar nie gesorg word nie, ly verdrukking. As iemand soos 'n slaaf behandel word en die persoon sy lewe verbitter deur swaar werk, en/of hy sleg behandel word, ly hy verdrukking... "Verdrukkinge" kom somtyds deur vyande (Ps. 42:9; 43:2; 44:24), somtyds deur haters (Ps. 55:11; Matt. 24:9,21,29), maar ongelukkig somtyds, deur valse broeders! (2 Kor. 11:26; Gal. 2:4)(die wat in eiewysheid die waarheid verdraai)(Fil. 1:16; Hand. 21:27,28); of deur die vleeslikes wat uit jaloesie twis en tweedrag saai (1 Kor. 3:3; Tit 3:9; 2 Tim. 2:23; 1 Tim. 6:4; 2 Kor. 12:20); of die ongehoorsames wat in die pad staan vd regverdiges (Rom. 15:31; Hand. 23:12; 24:1-5)...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elkeen sal eendag geoordeel word op sy dade en woorde, want BARMHARTIGHEID was nog altyd 'n saak van erns vir die Here. In die O.T. is daar verskeie voorbeelde waar God Sy volk geoordeel het wanneer (1) hulle ander verdruk, maar ook (2) wanneer hulle nie gesorg het vir die verdruktes nie! Daar was o.a. wette in plek om te verseker dat die armes nie verdruk word nie bv., die behoeftiges moes dieselfde dag hulle loon kry, en wanneer daar geoes is was daar vd oes agtergelaat vir hulle. Selfs wanneer iemand 'n gerf vergeet het op die land mag hy nie omgedraai het om dit te gaan haal nie sodat dit vir die vreemdeling, wees en weduwees kon wees (Deut. 24:14-22).  Kinders vd Here word geoordeel as hulle nie omsien na die armes, wese en weduwees nie... (Ps. 12:5; Ecc. 5:8; Ps. 94:6); of onbarmhartig is teenoor die regverdiges en die behoeftiges (Amos 2:6,7; 4:1); of wanneer hulle die profete vd Here stilmaak, of die wat afgesonder is vir diens aan die Here, bedrieg (Amos 2:12)...  Die rykes was ook geoordeel (Amos 6) wanneer hulle nalaat om goed te doen

Skirftuurlik beteken "om barmhartig te wees" o.a. "om op die armes se versoek ag te gee", "die weduwee in verdrukking te help" (Job 31:16), "brood te deel met die wese", "klere te gee vir die behoeftiges" (Job 31:17-22), ...ens. In die eerste Christelike gemeentes is daar baie klem gelê op hierdie dinge - selfs voedsel en alles wat hulle besit het was verdeel onder mekaar volgens wat elkeen nodig gehad het (Hand. 2:44-47), en nie een het gesê dat iets van sy besittings sy eie was nie, maar hulle het alles in gemeenskap gehad (Hand. 4:32). Heelwat ander versoeke is aan die gemeentes gemaak t.o.v. barmhartigheid, o.a. was daar van kinders en kleinkinders verwag om eerbied te betoon aan hulle ouers en aan hulle vergelding te doen, bv. die weduwees te versorg" - en dit was terloops eerste die plig van kinders, daarna die plig vd die kerk (as daar nie kinders was wat kon sorg nie)...(1 Tim. 5:4;Hand. 6:1-3). Daar is ook van die rykes verwag om ryk te wees in goeie werke, vrygewig en mededeelsaam (1 Tim. 6:17,18). Lidmate is bemoedig om eerder vergenoeg te wees wanneer hulle voedsel en klere het, en om nie te begeer om ryk te word nie want so het baie afgedwaal vd geloof (1 Tim. 6:8-10) - natuurlik nie bedoel dat dit 'n sonde is om op te gaar of ryk te word nie, maar dit gaan oor die konteks waarin dit geskied;  bv. in die verkeerde konteks is dit wel verkeerd om op te gaar! Waar "opgaar" of "ryk word" geskied met die doel van barmhartigheid, bv. waar iemand dit doen "met die doel om hom oor die armes te ontferm", of vir behoefte (opgaar), of bv. waar daar "vir die kinders vir nood opgegaar word"... (Spr. 28:8; Gen. 41:33-36; 2 Kor. 12:14), is dit nie verkeerd nie.  Waar dit egter iemand se doel is om homself te verryk, en die lewe vir hom gaan oor wat hy bymekaarmaak en hy verstik word deur die genietinge en sorge vd lewe (bv. gelykenis ryk man- Luk. 12; of 3de groep in gelykenis vd saaier; ens.), is sy hart verkeerd en is hy besig om dit (geld, besittings, ens.) wat die Here aan hom toevertrou verkeerd te gebruik (hy soek m.a.w. wereldse rykdom, nie rykdom in die Here nie). Ons begeerte moet liewer wees om ons lewens te verloor en ryk te word in die Here as om ons lewens te wen en ryk te word in besittings en geld.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Christus het ook in sy leringe getoon hoe belangrik barmhartigheid is en het selfs geleer dat wanneer iemand 'n feesmaal hou, hy liewer "armes" moet nooi as vriende!, of die nooi wat nie vir hulleself kan sorg nie bv. miskien 'n blinde of kreupele (Luk. 14:12-14). "Barmharthigheid" sal die bepalende faktor wees waarop die skape eendag van die bokke geskei sal word (Matt. 25). Uit Jesus se woorde in Luk. 16 kan ons leer dat niks aan onsself behoort nie! - die enigste manier hoe God vir jou jou eie gaan gee, is as jy bewys dat jy getrou was in dit wat Hy nou aan jou toevertrou... (Luk 16:11)(https://warechristenedagstukkies.blogspot.com/2017/08/wat-doen-jy-met-die-besittings-wat-die.html). In Luk. 12:33 het Jesus die volgende beveel:  "Verkoop julle besittings en gee aalmoese;  maak vir julle beurse wat nie oud word nie...".  En Hy't verder verduidelik dat deur dit te doen iemand 'n skat in die hemel verkry. M.a.w., om barmhartigheid te bewys kan jou ryk maak!, want die manier om ryk word in die Here, is nie deur om te ontvang nie, maar deur "te gee" (jou lewe aflê).  Die wat nou laaste is, sal eendag eerste wees... en die wat nou hulle lewe verloor, sal dit eendag wen... (http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/09/wat-dit-beteken-om-ryk-te-wees-in-god.html).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ In Jak. 1:27 word iemand se godsdiens vgl. met 'n "rein en onbesmette" godsdiens sou hy seker maak dat hy nie die barmhartigheid nalaat nie...  In die betrokke skrif (en in konteks) verwys dit hier na die omsien van die wees en weduwees wat verdrukking ly...  Barmhartigheid begin by jou eie huis (1 Tim. 5:8). Die eerste kerke was gedurig ingelig oor die belangrikheid van om vir jou huisgesin, familie (sowel geestelike familie en naaste) te sorg.  Natuurlik behoort die Christen ook aan 'n Christelike familie, die "liggaam van Christus", maar elke Christen is eerstens verantwoordelik is vir sy eie familie (1 Tim. 3:5) -  dan vir die geestelike familie (- en dan ook vir die naaste). Ons is veronderstel om te deel wat ons het of kan gee (al is ons self arm)(Spr. 28:3). Barmhartigheid het min te doen met rykdom en gaan nie oor "hoeveel" iemand gee nie, maar gaan oor hoe iemand dit aanwend wat die Here aan hom toevertrou (Mark. 12:41-44) - hetsy besittings, geld, krag, werke...of wat ookal.  Alles behoort aan die Here. Die manier hoe ons nou werk met dit wat die Here aan ons toevertrou sal bepaal wat ons eendag erf. Wat nodig is is bereidwilligheid, want elkeen gee volgens wat hy besit - die Here verwag nie van ons om te gee "wat ons nie besit nie"! - m.a.w., daar word nie van ons verwag om onsself in skuld sit met die doel om iemand wat in verdrukking verkeer te help (en sodoende ons eie verdrukking veroorsaak) nie (2 Kor. 8:12-14). Elkeen moet gee soos wat hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, maar met 'n blymoedige hart... (2 Kor. 9:7). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------


GEDAGTE:


Die wat die woord bedien ly baiemaal verdrukking, en word somtyds stilgemaak, sleg behandel, ly honger, of selfs met die dood gedreig ... Die dissispels moes ook deur baie sulke verdrukkinge gaan - o.a. het Paulus melding gemaak van hoe hy 5 maal met houe geslaan is, 3 maal met stokke, een maal gestenig, 3 maal skipbreuk gely (en het 'n nag en dag op die diepwater deurgebring)(2 Kor. 11:24-26). Hy het dikwels slapelose nagte gehad terwyl hy honger en dors was (dikwels sonder ete), en sonder bedekking (koud)(v.27). Hy was in gevare op vele plekke, nl. riviere, in die stad, in die woestyn, op see...  asook in gevaar onder mense van sy eie volk, rowers, heidene, en valse broeders (v.26)...  Ja, en Paulus was inderdaad 'n kind van God, is gewederbaar, het genade ontvang...!, maar die rede waarom hy hierdie verdrukkinge in die vlees verdruur het is omdat hy 'n slaaf was vir Christus. Die feit dat Paulus genade vd Here ontvang het, beteken nie dat die Here hom gaan beskerm van verdrukking (soos sommige vandag leer) nie, want enige iemand wat DIEN ervaar 'n tipe van "verdrukking in die vlees" omdat hy soos 'n "slaaf" is van die een vir wie hy dien (en moet dus besorg wees om daardie persoon te dien)(1 Kor. 7:28; 2 Tim. 2:4). Om 'n kind vd Here te wees, vrywaar jou nie van verdrukking nie; inteendeel, as iemand RYK wil WORD IN DIE HERE, moet hy bereid wees om sy lewe vir die Here af te lê (- dit is immers deels wat dit beteken "om ryk te word in die Here"!).  Die een wat "dien" moet bereid wees om verdrukking te ly ter wille van sy heer se besittings, kinders, woord, naam ens., sodat wanneer die vyand opdaag hy dit wat aan sy heer behoort, kan beskerm (asof dit sy eie is)! 

Die "getroue" dienskneg/slaaf word gekenmerk deur sy regverdigheid en gehoorsaamheid.  Hy is bv. regverdig in hoe hy dit wat sy heer aan hom toevertrou, gebruik (bv. "is barmhartig")- en is gehoorsaam en doen alles wat sy heer hom beveel om te doen. Hierdie is ware kwaliteite van die een wat "DIEN". Dus, natuurlik ervaar die slaaf verdrukking in die vlees... - want hy "dien"! (want die slaaf dien die een deur wie hy OORWIN is - 2Pe 2:19). Christene verduur verdrukking in die vlees omdat hulle slawe is vir Christus - omdat hulle Hom DIEN (1 Kor. 7:20-23). (2Ti 2:3 - "Ly dan verdrukking soos ‘n goeie krygsman van Jesus Christus"). Hulle beskerm hulle Heer se besittings, Sy kinders, Sy woord, Sy Naam (en is dus bereid om te ly ter wille van hulle Heer), maar is ook regverdig in die gebruik van dit (geld, besittings, werke, krag ens.) wat Hy aan hulle toevertrou. 

Die getroue slaaf se definisie van geseëndheid is anders as die van die ontroue slaaf, want die getroue slaaf is vergenoeg met wat hy het en kry.  Hy weet goed dat alles eintlik aan sy heer behoort (nie aan homself nie).  Die ontroue slaaf is egter selfsugtig en het nie dieselfde respek vir sy heer se besittings, kinders, woord en naam nie, en wil liewer "heer" wees as "dienaar". Hy is nie bereid om verdrukking in die vlees te ervaar ter wille van sy heer of iemand anders nie, want hy dink net aan homself.  Die manier hoe die ontroue slaaf geseëndheid, geluk en rykdom beskryf is heelwat anders as die een wat dien, want vir die ontroue slaaf gaan dit oor "beter wees, meer kry, eer, status, voorspoed, geliefd"...  Die ontroue slaaf se doel is om homself te verryk in plaas van om ryk te word by sy heer (bv. wil liewer sy lewe wen i.p.v. verloor).  L.w. dat dit HIERDIE DINGE is soos wêreldse voorspoed, of "om eerste en beste te wees, of om meer te hê as ander", wat gewoonlik veroorsaak dat mense onbarmhartig is en ander verdruk! (bv. roof, verkleineer, verarm, inloop, onregverdig behandel). Dit is die dinge "wat by mense hoog geag word" wat gewoonlik verdrukking veroorsaak (en is terloops 'n gruwel voor God)(Luk. 16:15). Dit is duidelik dat die rede waarom die ontroue slaaf ongehoorsaam is en verkeerd werk met dit wat aan hom toevertrou word, is omdat hy verkeerd "sien en dink". Hy het nodig om hom te BEKEER van hierdie manier van "sien" (Openb. 3:18)(hy moet hom bekeer van sy eiewysheid, trots, hoogmoedigheid, verwaandheid, opgeblasenheid)...  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/07/die-wat-hulle-lewe-verloor-sal-dit-wen.html

Donderdag, 19 Julie 2018

Onderskei tussen wat is HEILIG en wat nie

Die woord "HEILIG" word veral gebruik in geval waar iets/iemand afgesonder word (soos vir 'n spesifieke doel) https://warechristene.blogspot.com/2016/06/heilig-1.html Alhoewel "om skoon te wees" in meeste opsigte 'n voorwaarde is voordat iemand of iets geHEILIG kan word, of in sekere gevalle in wese wel daarna kan verwys, is dit nie altyd die geval nie. Daar is bv. gevalle waar mense "geheilig" word maar nie skoon/rein is nie!, bv. die ongelowige wat met 'n gelowige getroud is... Ons moet dus gaan kyk na die betekenis van die woord "heilig" in verskillende kontekste. 
In hierdie dagstukkie kyk ons veral na die konteks van "heilig" as "afgesonder". 
-Christene is bv. afgesonder (geheilig) om 'n volk en priesters te wees vir God - en sal deel hê aan die eerste opstanding, en die wat deel in hierdie opstanding is "geheilig" (afgesonder) vir die ewige lewe! (Openb. 20:6)(1 Thess. 5:23; Ef. 1:4)
- Jesus Christus is "geheilig" (afgesonder) as ewige hoëpriester, en het Homself afgesonder (is geheilig) vir Sy kinders, sodat hulle ook in die waarheid GEHEILIG kan wees (m.a.w., "ons is afgesonder vir die WAARHEID")(Joh. 17:17-19). In hierdie vb.e sien ons dus dat die woord "heilig" veral verwys na hoe Jesus en Sy kinders AFGESONDER is, en "waarvoor" afgesonder. Ons hoef bv. nie 'n aardse priester meer op te soek om vir ons in te tree en 'n offer vir ons sonde te bring nie, want die Vader het Sy Seun afgesonder (Hy is geheilig) vir hierdie taak (het Homself vir ons geoffer en tree heeltyd vir ons in). Jesus Christus het Sy volk deur Sy eie bloed GEHEILIG (hulle skoongewas en afgesonder...)(Hebr. 13:11,12; Kol. 1:22; Ef. 5:26,27).  Net soos Hyself afgesonder (geheilig) is in spesifieke dinge, het hy ons ook afgesonder ("heilig soos Hy heilig is")(Hebr. 2:11; Rom. 11:16; Jud 1:1; Joh. 10:36; 17; Luk. 10:3; 20:13)...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Naam van Jesus Christus is vir elke Christen HEILIG want Sy Naam is afgesonder ("geheilig") as die enigste Naam deur wie iemand die ewige lewe kan verkry;  en Sy Naam is afgesonder as die Naam (die Een) op wie ons hoop en vertrou, en na wie ons luister... Wanneer iemand Jesus Christus se naam "heilig", dan beteken dit dat so 'n persoon kies om Jesus se Naam af te sonder (as die Naam op wie hy hoop en vertrou en na wie hy luister).  Maar as iemand afgode aanbid, dan is Jesus Christus se Naam nie vir hom afgesonder nie. Sou 'n Christen op so 'n manier geestelik hoereer (ook afgode aanbid en nie Jesus se Naam heilig nie), dan is hy besig om die Naam van die Here te ONTHEILIG (m.a.w. die Here se Naam is nie meer vir hom afgesonder as die enigste Naam nie)(http://warechristenedagstukkies.blogspot.com/2016/09/laat-u-naam-geheilig-word.html).  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ons moet onderskei tussen wat is heilig en wat nie (Lev. 10:10).  Bv., in die O.T. was die Hebreeuse volk spesifiek GEHEILIG (afgesonder onder die nasies vd aarde) as die "volk van God", maar in die N.T. word enige iemand uit enige volk, taal of nasie wat GLO in Jesus Christus, GEHEILIG (afgesonder) as deel van God se volk. Iemand kan bv. nie "glo wat hy wil" en steeds verwag om deel te wees van die heiliges nie. In die O.T. was die heiliges die kinders van Abraham, Isak, Jakob...  In die N.T. is die heiliges "die Christene" (die wat GLO IN JESUS CHRISTUS - nie "glo wat hulle wil nie"!)(en hulle word "geestelik kinders van Abraham"). Spesieke voorwaardes of reëls geld vir wanneer iemand "geheilig" word, en in hierdie geval is geloof  in Jesus Christus (geloof in die ewige hoëpriester) die voorwaarde! 

In die O.T. was die wet van Moses "geheilig" (afgesonder) vir die volk van God;  in die N.T. het Hy Sy Gees (die HEILIGE Gees) afgesonder vir Sy volk (en die Gees skryf Sy wette op hulle harte)(Rom. 8:2; 7:2-4).  Alle dinge word nie gesien as "heilig" nie.  Wanneer die Skrif verwys na wat is "heilig", gaan dit veral oor wat die Here sien as heilig of "as heilig" verklaar.  Hy besluit wat is HEILIG (wat wil Hy afsonder) en wat nie (dit is nie ons wat daaroor besluit nie). In die N.T. is die tempelgebou bv. nie geheilig (afgesonder) as die plek waar God teenwoordig is en met die mens ontmoet (soos in die O.T.) nie, maar die Christen se liggaam word hiervoor "geheilig" (liggaam is die tempel vd Heilige Gees). Dit beteken natuurlik nie dat die Here nie 'n gebou meer kan gebruik om daar met mense te ontmoet nie; en inteendeel word 'n kerkgebou deur Christene "geheilig" (afgesonder) vir die doel van byeenkomste, en Christene word ook in geheel gesien as 'n "liggaam" (wat bymekaarkom), en dus die Gees in hulle (die gebou se) midde...  Maar die Here is nie teenwoordig in enige "kerk"gebou nie! 'n Afgodstempel is bv. afgesonder (in daardie opsig deur daardie mense "geheilig") vir afgodsaanbidding, maar dit is nie vir die Christen heilig nie, en God is nie daar teenwoordig nie omdat die wat daar aanbid nie die Gees van God het nie! Dit wat vir mense "heilig" is, is nie noodwendig HEILIG nie - bv., somtyds word daar na hierdie afgodstempels verwys as "heilig", maar dan omdat die mens dit sien as "heilig" - nie iets wat deur God as heilig verklaar is nie! Dit is dus slegs 'n gebou waar Christene bymekaarkom (in wie die Heilige Gees is) wat gesien kan word as "heilig" (omdat hulle daar bymekaarkom)(https://warechristene.blogspot.com/2012/12/die-tempel-van-god.html). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GEDAGTE:


Ons verstaan nie altyd hoe Christene "heiliges" genoem kan word nie want Christene is nie altyd rein nie, maar die woord "heilig" verwys nie noodwendig na die of dit wat rein is nie, maar verwys ook na "wat is afgesonder", en "waarvoor" iets of iemand afgesonder is. Ons het reeds bo gekyk na waarin Christene geheilig is (m.a.w. waarvoor hulle afgesonder is, bv. vir die waarheid, vir Christus, ens.) en verstaan dus hoe hulle "heiliges" genoem kan word in sekere skrifte (Kol. 3:12; 1:26; Fil. 1:1; 4:21,22; Ef. 3:8,18; 4:12 ens.). Wat ook belangrik is om in gedagte te hou wanneer ons praat oor heiligheid, is watter invloed die feit dat ons geheilig is, op ons lewens het!
- As iemand afgesonder is vir die waarheid, kan hy bv. nie glo wat hy wil nie, maar moet glo in die Here se woord en die waarheid wat Jesus Christus gebring het. Vir 'n Christen is 'n "ander evangelie" of "valse leerstellings" onrein, en die wat daarop ag gee kan daardeur besoedel word.
- As iemand afgesonder is vir die Here Jesus, kan hy nie doen wat hy wil nie, maar moet dan gehoorsaam wees aan die Here Jesus Christus.  Dit word m.a.w. van Christene (as afgesonderdes) verwag om hulle eie lewenswandel te "heilig" (om dit vir die Here af te sonder), want hulle lewens behoort nie aan hulleself nie!  Christene is nie veronderstel om hulle lewens in te rig volgens die begeerlikhede wat tevore in hulle onwetendheid bestaan het nie (1 Pet. 1:14), maar moet hulle "HEILIG gedra" WANT HULLE IS die "HEILIGES" (1 Thess. 2:10; 1 Pet. 1:15,16; 2 Tim. 2:19,21).
- As iemand afgesonder is om die Heilige Gees te ontvang (kom m.a.w. dan "onder die genade"), mag hy nie in eiewysheid meer optree nie, maar moet die Here raadpleeg, en gehoorsaam wees aan die Gees van waarheid, want as "afgesonderde" is hy nou "onder die Gees, nie onder die wet nie". Christene moet verstaan dat om "onder die Here se genade te wees" juis daaroor gaan dat hulle AFGESONDER IS vir Hom (is GEHEILIG) - hulle het die ou mens afgelê en kan dus nie meer soos die ou mens leef nie, maar leef nou vir die Here (Rom. 6:1-15).

Iets wat onrein is, moet vermy word deur die een wat afgesonder is, want as hy dit nie doen nie kan hy daardeur onrein word... Hierdie feit is nie net 'n O.T. feit nie maar is steeds van toepassing in die N.T. (2Kor. 6:17,18...) - as afgesonderdes moet ons weet wat is vir ons rein, en wat nie! - ons moet weet watter voedsels vir ons heilig is, watter wette, seremonies ens. Hier moet ons onderskei tussen wat is heilig (rein) en wat is onheilig (onrein), want iets wat in die O.T. onrein was is nie noodwendig in die nuwe ook onrein nie; alhoewel dit nooit gesê kan word van "sondes" nie.  Baie kerke val in hierdie strik vandag, waar hulle nie onderskei tussen WETTE en SONDE nie. Wette kan anders vervul word in verskillende bedelings, maar nie "sonde" nie!  Sonde bly altyd verkeerd en kan nie in die O.T. verkeerd gewees het en in die nuwe ewe skielik reg nie. Geen Christelike kerk het die mag om "sonde" rein te verklaar nie.  Om te lieg is bv. 'n sonde en sal en mag nooit rein verklaar word in enige bedeling nie; maar wette soos watter diere gesien is as onrein diere in die O.T. is iets anders... Natuurlik moet daar ook onderskei word tussen MENSGEMAAKTE WETTE en GOD SE WETTE, maar wat ons moet verstaan van God se wette is dat Hy die Een is wat besluit watter wette GEHEILIG (afgesonder) word in watter bedeling of testament. Hierdie wette word nie altyd dieselfde hanteer in verskillende bedelings nie, want dit gaan oor wat God rein maak. Die eerste mense op aarde mag bv. nie vleis geëet het nie (dit was nie vir hulle geheilig nie)(Gen. 1:29), maar vanaf Gen. 9 is hulle toegelaat om vleis te eet (geheilig, alhoewel net sekere diere).  Hier kan ons sien dat "wat God rein maak", mag ons nie onheilig ag nie (Hand. 10:15; 11:9). Dit is m.a.w. verkeerd om Christene onder 'n wet te plaas waarin hulle verbied word om vleis te eet (want God het dit rein gemaak en ons mag dit dan nie onheilig ag nie);  alhoewel elkeen die reg het om te besluit of hy vleis wil eet of nie, en natuurlik moet ons mekaar hierin respekteer (http://warechristenedagstukkies.blogspot.com/2016/11/die-eet-van-rein-en-onrein-diere.html)...

Baiemaal oordeel ons verkeerd omdat ons nie weet wat is rein en wat is onrein nie.  In die O.T. is ook heelwat dinge gesien as onrein vir die volk van God, maar wat presies in die N.T. is vir die Christen onrein? Ons moet weet watter dinge dit is wat nie toelaatbaar is nie, want die Christen is GEHEILIG (afgesonder) vir die Here en kan nie doen wat hy wil nie.  In 2 Kor. 6:14 word Christene bv. verbied om in dieselfde juk te trek met ongelowiges (in die sin van "ongeregtigheid", "die eet van afgodsoffers" ens.)(2 Tim. 2:18,19). Sekere maniere van "bou" is ook ONREIN vir die Christen (1 Kor. 3), bv. "sonde teen liggaam"; "vleeslike wysheid"; "valse leerstellings of leerstellings wat iemand in die gehoor streel-bv. begeerte na fabels en leuens  i.p.v. begeerte na die waarheid, ens.)(2 Tim. 4:3,4; 2 Pet. 2:18; 2 Pet. 3:3; Jud 1:16,18). Alle sondes is vir die Christen onrein en moet bely word (en moet hom daarvan bekeer), bv.egbreuk, hoerery, moord, diewery, boosheid, bedrog, losbandigheid,  lastering, hoogmoed, dwaasheid,  haat broeder, kwaadspreek ens.  Vele "begeertes" en "gedagtes" wat in die Skrif genoem word is ook "onrein" vir die Christen, bv. slegte gedagtes, hebsug, afguns en jaloesie, naywerig, begeerte na onwettige vleeslike gemeenskap, naaste se goed begeer, begeerte na geld, slegte dinge begeer, begeerlikhede vd jonkheid, ens. (Mar 7:20-23; Jak. 1:14,15; Jak. 4; 2 Tim. 2:16-23; Ps. 119:19).

MAAR ander begeertes is wel vir die Christen REIN ! - soos 'n "verlange na die Here se woord, Sy koninkryk, Sy dinge";  "hoop op toekomstige opstanding"; begeerte na 'n "amp met die doel om ander gelowiges te dien"; begeerte na "vleeslike gemeenskap spesifiek in die huwelik"; begeerte na "alledaagse behoeftes" en so aan...(https://warechristene.blogspot.com/2017/10/begeer.html).  Die Here maak die reëls, nie ons nie, en as geheiligdes moet ons WEET wat is vir ons rein en wat nie. In meeste gevalle is voedsel (hetsy gesien as rein of onrein diere in die O.T.) wat met danksegging ontvang word, vir ons REIN wanneer dit "geheilig word deur die gebed"(1 Tim. 4:4,5; Mark. 6:18,19; Hand. 11:9; Rom. 14:14...). Maar daar is ook bepaalde ander rëels rondom voedsel, soos in die eet van afgodsoffers; ons mag nie bloed eet nie, ens...
_________________________________________________________________________________
https://warechristene.blogspot.com/2017/01/heilig-onheilig-ontheilig-opsomming.html
https://warechristene.blogspot.com/2017/10/begeer.html
http://warechristenedagstukkies.blogspot.com/2016/09/laat-u-naam-geheilig-word.html
https://warechristene.blogspot.com/2017/05/wie-is-nie-onder-die-wet-nie.html
https://warechristene.blogspot.com/2013/12/wat-beteken-uit-genade-gered.html

Woensdag, 04 Julie 2018

Die Christen, die "politikus"

Elke Christen kan gesien word soos 'n spreekbuis vir "die Here se party", vir Sy koninkryk - 'n koninkryk wat ons graag wil sien aan bewind kom en wat wel eendag letterlik aan bewind sal wees op aarde! Daar is reeds van die begin van dae hieroor geprofeteer van hoe die Here sal kom met Sy 10 000-talle... (Jud 1:14). Christus het ook Self na hierdie tyd verwys as die tyd wanneer Hy op Sy heerlike troon gaan sit...(Mat 25:31). Hy sal KONING wees oor die HELE AARDE en regeer (Ps. 47:2 (3). Hierdie feit word ook bevestig in vele ander skrifte en profesieë, bv. Jer. 23:5; Openb. 19:5; Ps. 2:8,9, ens. Die volk van God het nog altyd uitgesien na hierdie koninkryk, maar het nie altyd presies verstaan waaroor die koninkryk alles gaan nie;  inteendeel, die EVANGELIE daarvan was in die O.T. verborge. Hulle het natuurlik 'n "fisiese" aardse koninkryk verwag (wat wel steeds sal plaasvind wanneer Christus terugkom)(Hand. 1:6,7), maar hulle het nie goed verstaan dat die koninkryk ook "geestelik" van aard is nie;  en het nie besef dat daar 'n periode sou wees tussen Christus se eerste koms en Sy wederkoms nie (Luk 17:20), nl. die huidige (Christelike) "kerk-periode". Die profete het ook van hierdie koninkryk profeteer (en terloops van beide Christus se eerste koms asook Sy wederkoms), maar die huidige "geestelike" koninkryk, altans "die evangelie vd koninkryk", was ook vir hulle verborge (Ef. 3:9; Kol. 1:26). Oor hierdie "huidige geestelike" koninkryk het Christus baie te sê gehad (in die "evangelie van die koninkryk"), en het d.m.v. gelykenisse verborge dinge uitgespreek wat bedek was in die O.T. (Matt. 13:35). Christus het vir ons genoeg geleer oor Sy koninkryk, om te kan weet hoe ons deel word daarvan asook ons instaat stel om mense uit te nooi om deel te word van Sy koninkryk.

DIE KONINKRYK VAN GOD (die Here se "party") is wel op die oomblik meer figuurlik of geestelik van aard op aarde (en natuurlik letterlik hemels van aard), maar sal ook eendag 'n fisiese koninkryk wees op aarde. En Sy "fisiese" regering op aarde sal nie net vir 'n kort rukkie wees nie, maar sal begin wanneer Jesus terugkom (die "volgende eeu", vir 1000 jaar), en sal ook wees tot in ewigheid...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Baie vra die vraag of Christene vir ewig in die hemel sal bly, of op aarde?  Dit is die algemene mening dat Christene huidiglik hemel toe gaan wanneer hulle doodgaan (alhoewel sommige hieroor verskil) en Christene se werklike tuiste (burgerskap) 'n hemelse is omdat hulle kinders van God is...  Die toekomstige erfenis wat egter aan die volk van God belowe word, word nie beskryf as "in die hemel nie", maar op "die aarde" (Ps. 37:9,11,22,29,34; Rom. 4:13...). Kyk bv. Matt. 5:5 - "Salig is die sagmoediges, want hulle sal  die aarde (Griekse woord, "ghay" - aarde, grond, land, wereld...) beërwe". Die belofte van die heiliges wat mag oor die nasies sal kry en die koninkryk saam met Christus in besit neem tot in ewigheid wanneer Hy terugkom, is deur verskeie profete geprofeteer - kyk o.a. Dan. 7 wat 'n goeie uitbeelding is van gebeure wat oploop tot in die laaste dae wanneer Christus terugkom en Sy koninkryk oprig - genoem "die einde van die wêreld". Gaan kyk ook waar die wederkoms beskrywe word in Openb. 19, waaruit ook duidelik afgelei kan word dat die nasies vir wie Hy met 'n ysterstaf sal regeer, "op aarde" is  (en Hy kom van die hemel na die aarde toe...).  En let wel hoe Paulus beskryf dat die wat die "wegraping" deelagtig gaan wees, nie die ontslapenes sal voor wees nie, want wanneer die Here Jesus Christus terugkom sal Hy die wat in Hom ontslaap het, SAAM MET HOM BRING (1 Thess. 4:14-16) en hulle sal eerste opstaan (opstanding), en daarna sal die Christene wat nog nie ontslaap het nie in 'n oogwink verander word ("wegraping"/deel van opstanding) - en hulle sal opgeneem word in die wolke en Hom daar ontmoet en vir altyd by Hom wees...  "Waar" ons vir altyd by Hom gaan wees en "waar" Hy gaan wees wanneer Hy terugkom, is egter nie in die hemel nie, maar op die aarde. Hy is op die oomblik in die hemel, aan die regterhand van God, maar wanneer Hy terugkom kom Hy na die aarde toe...(Hand. 1:11). Hierdie is die tyd wanneer Hy Sy ewige koninkryk sal oprig OP AARDE en die heiliges sal vir altyd by Hom wees en saam met Hom regeer (OP AARDE)(Dan. 2:44...). Ook aan die einde vd volgende eeu, in Openb. 21, wanneer 'n nuwe hemel en aarde beskryf word, en die nuwe stad Jerusalem (dus aan die einde vd volgende eeu) van God uit die hemel neerdaal (l.w., "op die AARDE"!), sal die heiliges in hierdie stad bly... - dus nie "in die hemel" vir ewig bly nie, maar op die aarde...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GEDAGTE:

Christene word huidiglik uitgestuur om te "oes" (en mense uit te nooi na die bruilof vd Lam, wat sal gebeur wanneer Jesus terugkom - Matt. 22)(Joh. 4:35-37; Matt. 9:37,38). Alhoewel tye van "oes" gewoonlik in die Skrif gepaard gaan met "oordeel", verwys hierdie soort oes (waarin Christene soos diensknegte en arbeiders uitgestuur word) nie na oordeel nie, alhoewel mense 'n oordeel oor hulleself bring sou hulle die evangelie wegwys (Matt. 10:13,14; Mark. 6:11; Luk. 10:6; Hand. 13:51). Christene is soos spreekbuise vir die Here se koninkryk (vir Sy "party").

Christene verkondig die Here se party en nooi mense uit om deel te word van hierdie koninkryk (wat ons glo binnekort ook letterlik aan regering sal kom), maar wat is dit wat ons vir mense van hierdie regering vertel? Christene is alreeds deel van die "koninkryk van God" (geestelik) en staan vir hierdie "party", maar hoeveel verstaan ons regtig van hoedanig die Here se regering is en gaan wees (wanneer Hy terugkom), en wie in daardie regering toegelaat gaan word?  Ons moet seker maak dat dit wat ons oor hierdie party weet en verkondig die ware evangelie is (nie 'n "ander" of verdraaide nie). As ons nie weet wat presies die EVANGELIE VD KONINKRYK (Matt. 4:23; 9:35; 24:14; Mark. 1:14; Luk. 4:43; Luk. 8:1; 16:16; Hand. 8:12) behels nie, hoe sal ons mense uitnooi om deel te word van hierdie (letterlik komende) party? Om te staan vir die Here se party is 'n verantwoordelikheid wat nie ligtelik opgeneem moet word nie. Christene is soos 'n priesterdom vir die Here, en as priesters is ons veronderstel om o.a. vir Hom boodskappers te wees, Sy kennis bewaar, ens. Ons moet ag gee op wat Jesus geleer het oor Sy koninkryk. "Die evangelie vd koninkryk" is NIE " hoe elkeen dit beskryf " nie, maar Jesus het vir ons die evangelie of waarheid daaroor gebring - Hy besluit "wat is die evangelie". As ons bely dat ons in Hom glo, dan moet ons natuurlik ook in Sy leringe (oor die evangelie vd koninkryk) glo!
_________________________________________________________________________________
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/12/jesus-christus-se-koninkryk-die.html
http://eindtydonderwerpe.blogspot.co.nz/2017/07/hierdie-eeu-volgende-eeu.html
http://warechristene.blogspot.com/2013/01/die-evangelie.html
https://warechristene.blogspot.com/2013/01/evangelie-verkondiging.html
http://warechristene.blogspot.com/2015/03/die-koninklike-geslag-uit-die-stam-van.html
https://warechristene.blogspot.com/2015/04/eersgeborenes-en-eerstelingepriesters.html
http://eindtydonderwerpe.blogspot.co.nz/2017/06/wanneer-is-die-einde-van-die-wereld-en.html
http://eindtydonderwerpe.blogspot.com/2017/05/wie-is-die-bruid-van-christus.html
(http://warechristenedagstukkies.blogspot.com/2017/05/die-koninkryk-vd-hemele-is-soos-n_23.html);
(http://warechristenedagstukkies.blogspot.com/2017/06/die-koninkryk-vd-hemele-is-soos-n.html);
(http://warechristenedagstukkies.blogspot.com/2017/07/die-koninkryk-vd-hemele-is-soos-n_1.html).

Donderdag, 28 Junie 2018

Wie is geskik om saam met Hom te regeer?

Wanneer iemand besluit om die Here te dien,  is die idee van "regering" nie juis iets waaroor gepraat word nie en ook nie die bewegende faktor vir so 'n besluit nie...; tog sal die een wat Christen word met die tyd uitvind dat Christene (die gelowiges - gehoorsames, sagmoediges, barmhartiges...) eendag saam met Jesus sal REGEER! (Openb. 19:5); en het die belofte dat hulle die aarde sal beërwe... (Matt. 5:5). Ons moet verstaan dat die koninkryk van God nie net hemels is nie, maar ook 'n "fisiese" koninkryk wat Jesus Christus op aarde sal opneem. Die aarde sal onder een leier wees, nl. die Here Jesus Christus self (in "die volgende eeu")(Ps. 47:8,9; Openb. 19:15; Luk. 1:31-33; Hebr. 1:8), en die tyd van Sy regering begin met 'n 1000-jaar tydperk aan die einde van hierdie eeu (maar is ook tot in ewigheid-Eks. 15:18; Dan. 2:44). Christene het hierdie belofte dat hulle eendag deur Jesus opgewek sal word (tot lewe) wanneer Hy terugkom, en hulle sal ingaan in Sy "fisiese" koninkryk op aarde (wanneer die koninkryke van die wêreld Sy eiendom word - Openb. 11:15). Die skrif verklaar dat die wat gekoop is met Sy bloed (uit elke stam, taal, volk en nasie) is KONINGS en PRIESTERS gemaak vir onse God!, en hulle sal AS KONINGS OP DIE AARDE REGEER (Openb. 5:9,10; 20:6; 22:5; Dan. 7:18). Vir iemand om egter geskik te wees vir hierdie "regerings"-amp, moet hy natuurlik aan sekere vereistes voldoen!;  meer presies sal die amp gegee word aan die wat GLO (en toon dat hulle die geloof het).  Dit gaan oor "priesterskap" en wie geroep word as priesters vir die Here en as eerstelinge onder die volke - ons moet dus verstaan wat dit beteken "om 'n priester te wees" vir die Here (http://warechristenedagstukkies.blogspot.com/2015/06/n-heilige-priesterdom-n-volk-as-eiendom.html).  Dit gaan oor wat vir die Here belangrik is, NIE noodwendig wat mense dink die nodige kwaliteite is vir iemand om te kan regeer nie. Jesus het vir ons baie geleer oor die koninkryk van God en o.a. vir ons geleer wie dit is wat uiteindelik sal ingaan...! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'n Land behoort aan die mense vd land, en die een wat regeer het 'n groot taak omdat hy moet sorg dra "vir dit wat aan ander behoort" (Matt. 25:14), en as hy nie getrou is in hoe hy dit bestuur nie, dan kan hy ook nie verder vertrou word nie.  Jesus het hierna verwys in Luk. 12 wanneer Hy die volgende opmerking maak:  (Luk 16:12)  "En as julle nie getrou was in ‘n ander se goed nie, wie sal aan julle jul eie gee?"  Alles behoort aan die Here! - wat ons nou kry, behoort nie aan ons nie. En as ons nie getrou is in Sy goed nie, hoe sal ons eendag ons eie kry? Ons moet verstaan watter dinge vir die Here Jesus belangrik is;  m.a.w. wat dit is wat Hy sien as nodige kwaliteite om saam met Hom eendag te kan regeer...?  Daar is heelwat vb. e in die Skrif van mense wat hulle posisie misbruik het.  Kyk bv. na die seuns van Samuel wat onregverdige wins agternageloop het, omkoopgeskenke aangeneem het, en die reg verdraai het (1Sa 8:3). Die gevolg was dat hulle deur die mense verwerp was as leiers.  Kyk ook die waarskuwings in Jes. 1, hoe die Here Sy volk aanspreek oor hulle wederstrewigheid... Wat Hy teen die vorste van Juda en Jerusalem gehad het, was hulle opstandigheid, en hulle was metgeselle van diewe, het omkoopgeskenke aangeneem, was onbarmhartig, en het nie omgegee vir die wees en weduwees nie... (Jes. 1:23).  Sulke vorste kan nie vertrou word nie!  Eseg. 22 is nog 'n vb. van mense wat gefaal het in hulle posisie want hulle het gehou van onregverdige wins, omkoopgeskenke, was kwaadsprekers, hoereerders, bloedvergieters ens... 
Elke Christen, as kind van God, is huidiglik ook in die posisie waar hy reeds bewys hoe hy te werk gaan met dit wat die Here aan hom toevertrou... Hoedanig is sy omgang met ander mense?  Verstaan hy wat dit beteken om te dien?  Hoe lyk sy morele waardes?  Is hy barmhartig?  Is hy opreg? Kan hy vertrou word? Is hy regverdig?...
_________________________________________________________________________________

GEDAGTE:
Elke Christen is deel van daardie groep mense wat gekies is onder die volke vd aarde as "eerstelinge" - om vir die Here priesters te wees op aarde. Hoedanig hanteer ons ons priesterskap?, want ons is alreeds in 'n posisie geplaas waar ons bewys of ons eendag saam met Hom sal kan regeer.

Uit Jesus se leringe, in die evangelie vd koninkryk, kan ons baie leer oor wat presies Hy as belangrik bestempel (vir die wat eendag saam met Hom sal regeer):
-   Hy het bv. baie gepraat oor die belangrikheid van "dien". Leierskap gaan oor "om te dien". Regering gaan oor dien, nie jou eie wil nie.  Deur "om die wil van die Here te doen" en "in Hom te bly" wys iemand dat hy nie sy eie wil soek nie maar verstaan wat dit beteken om te dien.  Die Christen kan niks sonder die Here doen nie (en hy moet ook nie)! (Matt. 5:5)(Luk. 22:26,27; Luk. 9:48; Matt. 18:3-6; 23:11,12; Matt. 7:21; 12:50; Luk. 6:46; Openb. 3:18)(Joh. 5:30; 6:39). As ons nie nou alreeds bewys dat ons instaat is om te kan "dien" nie, hoe sal ons eendag kan dien in Sy regering? Hoe kan iemand eendag as dienskneg toegelaat word in Sy koninkryk (om saam met Hom te regeer) as hy nou al wys dat hy nie 'n dienskeng wil wees nie, en nie die Here raadpleeg nie maar uit eiewysheid doen soos hyself dink?
-  Verder moet die een wat in 'n leiersposisie is bewys dat hy regverdig met ander se geld en besittings kan werk...  Alles behoort aan die Here en wat iemand ookal ontvang, is steeds die Here s'n, maar hoe werk ons met dit wat Hy aan ons toevertrou?  Jesus het o.a. geleer dat iemand se begeerte nie moet wees om ryk te word (in geld en besittings) nie, maar eerder om ryk te word in die Here (Matt. 19:23; Luk. 12:16-21; 14:12; 16:1-14; 16:19-31; 18:22-24; Luk. 19:8; 1 Kor. 1:5; 4:8; 2 Kor. 6:10; 2 Kor. 8:9; 2 Kor. 9:10,11; 1 Thess. 3:12; 1 Tim. 6:9,18). Wat dit beteken is dat ons nie geld, besittings ens. kry bloot om onsself te verryk nie, maar eerder dat dit gaan oor hoe ons daardie geld, besittings, werke, gawes, bedieninge watookal,  kan gebruik in die koninkryk van God - dus "begeer om dit op te gee en eerder ryk te word in die Here" (as om die self te verryk).  Vgl. dit met die tema van "lewe verloor in plaas van om dit te wen". Ons moet "woeker" met dit wat die Here aan ons toevertrou, m.a.w. dit meer maak deur dit te gebruik in die koninkryk van God, want as jy dit alles vir jouself hou, is dit soos om dit te begrawe - (Matt. 25:14-30)(Luk. 12; Mark. 12:41-44; Luk. 19:12-27; Openb. 3:17,18).
-  Iemand wat wil regeer, moet ook kan wys dat hy omgee vir ander mense en barmhartig is (Luk. 12; 3 Joh. 1:9,10; Matt. 18:23-35; Luk. 6:36,37; Matt. 25:31-46). Hierdie is 'n goeie kwaliteit van enige iemand "in regering", en dit word verwag dat so iemand simpatiek is, na die mense luister en omsien na hulle behoeftes.  Die Here sal nie toelaat dat goddelose mense in Sy koninkryk regeer nie! (Jud 1:4; Matt. 5:7; 18:33-35...). Hy soek mense wat barmhartig is en omgee vir ander, vergewe en goed doen... Die Here sal nie toelaat dat mense wat net omgee vir hulleself, soos kwaadsprekers, hoereerders, egbrekers, moordenaars, afgodedienaars, wellustelinge, gierigaards, rowers, trotsaards, grootpraters, ongehoorsames, onbarmhartiges, ...ens. Sy koninkryk beërwe nie (1 Kor. 6:10; 2 Tim. 3:3; 1 Kor. 5:11; 1 Pet. 4:15; 1 Thess. 4:7; Ef. 4:28; 2 Tim. 3:2.........)(Matt. 25).
-  Die een wat lei of regeer, moet onberispelik wees omdat hy 'n vb. is en vertrou moet word (1 Pet. 5:3; 1 Kor. 1:8; Fil. 2:14,15; 1 Thess. 3:13; 5:23; 2 Pet. 3:14; Openb. 3:18).  Hy kan nie "doen wat hy wil" of lae morele waardes hê nie want dit gaan nie juis respek afdwing nie.  Onbesrispelikheid is 'n teken van gehoorsaamheid en iemand wat homself kan beheer en op wie ander kan staatmaak. Op dieselfde wyse kan die ongehoorsame Christen wat in sonde stap en weier om hom te bekeer daarvan (m.a.w. die een wat sy eie wil kies en doen wat hy wil), eendag nie vertrou word om te kan regeer in die koninkryk van God nie (Jud 1:18), want hy sal nie gehoorsaam wees aan sy Koning nie, maar doen wat hy wil! Hoe sal die Koning op hom kan staatmaak?
-  Vir die persoon wat wil regeer moet wette belangrik wees en hy moet kan toesien dat die wet nie misbruik of verdraai word nie. Op dieselfde wyse is dit die wat die waarheid soek, en nie ag gee op valse leerstellings nie, wat eendag saam met Jesus sal kan regeer. Die ideale kandidaat moet nie die reg verdraai nie, want deur die waarheid te beskerm bewys hy dat hy die koninkryk kan beskerm teen aanslae.  Hy moet ook homself kan heilig hou en nie in dieselfde juk trek met die ongehoorsames en ongelowiges nie bv., moet nie omkoopgeskenke aanneem nie...(Openb. 2:18-29; Matt. 12:25; Eks. 34:15; 1 Kor. 8:10-12; 10:18-28; Hand. 15:20; 2 Kor. 6:14)(Openb. 3:14-23).
-  "Die ideale kandidaat" moet ook verdrukking kan verdra - en as hy dit nie kan doen nie, dan kan hy nie vertrou word nie want so iemand bewys dan dat hy die koninkryk sal verloën.  2Ti 2:12 - "As ons verdra, sal ons met Hom regeer.  As ons Hom verloën, sal Hy ons ook verloën".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Woensdag, 27 Junie 2018

Lys van onlangse poste op Ware Christene blog

Rol af vir BYBELSTUDIE onderwerpe, EINDTYD ONDERWERPE en DAGSTUKKIES.
_________________________________________________________________
BYBELSTUDIE BLOG:
(vir 'n volledige lys van onderwerpe op die BYBELSTUDIE BLOG, gaan na: http://warechristene.blogspot.com/p/onderwerpe-op.html).

-  Water vir lewe: http://warechristene.blogspot.com/2018/06/water-vir-lewe.html
-  Dorings en distels / Braak vir julle 'n braakland: http://warechristene.blogspot.com/2018/06/dorings-en-distels-braak-vir-julle-n.html
-  Engel/e: http://warechristene.blogspot.com/2018/06/engele.html
-  Jes. 14 en Eseg. 28: http://warechristene.blogspot.com/2018/03/verwys-dele-in-jes-14-en-eseg-28-regtig.html
-  Honger, dors, vreemdeling, naak, siek, opgesluit (3): http://warechristene.blogspot.com/2018/03/honger-dors-vreemdeling-naak-siek.html
-  Eden / Tuin van Eden: http://warechristene.blogspot.com/2018/02/eden-tuin-van-eden.html
-  Trou, Skei, Hertrou (6): http://warechristene.blogspot.com/2018/02/trou-skei-en-hertrou-6.html
-  Trou, Skei, Hertrou (5): http://warechristene.blogspot.com/2018/02/trou-skei-en-hertrou-5.html
-  Beeldspraak ster, skyn/Morester/kinders vd dag: http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/11/beeldspraak-van-ster-en-skyn-en.html
-  Verheerlikte, geestelike, onverganklike liggaam:  http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/11/verheerliktegeestelikeonverganklike.html
-  Begeer:  http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/10/begeer.html
-   Honger, Dors, Vreemdeling, Naak, Siek en Opgesluit (2):  http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/10/honger-dors-vreemdeling-naak-siek.html
-  Honger, Dors, Vreemdeling, Naak, Siek en Opgesluit:  http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/10/honger-dors-vreemdeling-naak-siek-en.html
-  Ongeloof:  http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/09/ongeloof.html
-  Ryk in God: http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/09/wat-dit-beteken-om-ryk-te-wees-in-god.html
-  Onteer:  http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/09/onteer.html
-  Die sabbat:  http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/06/die-sabbat.html
-  Gesigte en Drome: http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/06/gesigte-en-drome.html
-  Betekenis van "regterhand": http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/05/die-besondere-betekenis-van-regterhand.html
-  Wie is nie onder die wet nie?: http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/05/wie-is-nie-onder-die-wet-nie.html
-  "Slaap", en geestelike betekenis van slaap: http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/05/slaap-en-die-geestelike-betekenis-van.html
-  Siener (raadpleeg):  http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/03/siener-raadpleeg.html
-  Hoereer, hoerery, hoereerders:  http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/03/hoereer-hoerery-hoereerders.html
-  Die besnydenis (1):  http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/02/die-besnydenis-1.html
-  Heilig, onheilig, ontheilig (opsomming): http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/01/heilig-onheilig-ontheilig-opsomming.html
-  Gemeenskap, vleeslike gemeenskap, naaktheid: http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/01/gemeenskap-vleeslike-gemeenskap.html
-  Christus, die hoof van elke man: http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/12/christus-die-hoof-van-elke-man.html
-  Die man, die hoof van die vrou: http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/12/die-man-die-hoof-van-die-vrou.html-  Geheime, verborge skatte, verborgenhede, in hart bewaar:  http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/12/geheime-verborge-skatte-verborgenhede.html
- Onreine geeste:  http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/12/onreine-geeste.html
 
_________________________________________________________________ EINTYD ONDERWERPE:
(vir 'n volledige lys van onderwerpe op die EINDTYD ONDERWERPE BLOG, gaan na: http://eindtydonderwerpe.blogspot.com/p/onderwerpe-op-hierdie-blog.html).

- Die Groot Verdrukking: http://eindtydonderwerpe.blogspot.com/2017/08/die-groot-verdrukking.html
- Die maat van sondes wat vol word: http://eindtydonderwerpe.blogspot.com/2017/08/die-maat-van-sondes-wat-vol-word.html
- Nuwe hemele en nuwe aarde - die Here sal kom in vuur: http://eindtydonderwerpe.blogspot.com/2017/06/nuwe-hemele-en-nuwe-aarde-die-here-sal.html
- Die doel vd "wegraping": http://eindtydonderwerpe.blogspot.com/2017/05/die-doel-van-die-wegraping.html
- Wie is die bruid van Christus?: http://eindtydonderwerpe.blogspot.com/2017/05/wie-is-die-bruid-van-christus.html
- Die Opstanding / Dooies sal herlewe: http://eindtydonderwerpe.blogspot.com/2017/05/die-opstanding-dooies-sal-herlewe.html
- Wie oorwin sal beklee word met wit klere: http://eindtydonderwerpe.blogspot.com/2017/05/wie-oorwin-sal-beklee-word-met-wit-klere.html

_________________________________________________________________
DAGSTUKKIES BLOG:
(vir 'n volledige lys van onderwerpe op die DAGSTUKKIES BLOG, gaan na: http://warechristenedagstukkies.blogspot.com/p/onderwerpe-op-hierdie-blog.html).

-HONGER, DORS, HERBERG, VREEMDELING, NAAK, SIEK: http://warechristenedagstukkies.blogspot.com/2018/04/verdrukking.html
-GEDULDIG IN VERDRUKKING: http://warechristenedagstukkies.blogspot.com/2018/04/verdrukking.html
-BESNYDENIS VAN HART EN ORE: http://warechristenedagstukkies.blogspot.com/2018/04/besnydenis-van-hart-en-ore.html
-HY SAL GENADIG WEES AAN WIE HY WIL, EN HOM ONTFERM OOR WIE HY WIL: http://warechristenedagstukkies.blogspot.com/2017/09/hy-sal-genadig-wees-aan-wie-hy-wil-en.html
-HOE WORD DIE GEWETE GEREINIG?: http://warechristenedagstukkies.blogspot.com/2017/09/hoe-word-die-gewete-gereinig.html
-ONDER WIE SE MAG IS JY?: http://warechristenedagstukkies.blogspot.com/2017/08/onder-wie-se-mag-is-jy.html

_________________________________________________________________

Donderdag, 24 Mei 2018

Honger, dors, herberg, vreemdeling, naak, siek

ONbarmhartigheid is baiemaal 'n teken dat iemand "bekering" nodig het. Toe die skare vir Johannes die doper vra wat hulle moet doen om die toorn wat aan kom is te ontvlug, en hy van hulle verwag om hulle te BEKEER - meer presies het hy verduidelik hoe hulle "barmhartig moet word"... Nie net barmhartig in die letterlike nie, maar ook in die figuurlike, want in hierdie spesifieke opsig was die opdrag "BEKERING VAN DENKE" (bekering van sonde soos eiesinnigheid, en bekeer vd manier hoe hulle "sien").  Hy het o.a. van hulle verwag om mededeelsaam te wees, regverdig, en hulle versoek om tevrede te wees met wat hulle het....(hulle moes m.a.w. hulle denke verander en anders begin dink oor dinge en mense...)(Luk. 3:11-14).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Johannes die doper het geleer dat as iemand twee kledingstukke het, hy dit moet deel met die een wat nie het nie;  of as iemand dubbeld voedsel het, hy dieselfde moet doen... (Luk 3:11). Vir die tollenaars het hy geleer dat hulle regverdig moet wees, bv. "nie meer moet invorder as wat hulle voorgeskrywe is nie" (Luk. 3:12,13). En toe die soldate hom vra wat hulle moet doen het hy geantwoord: "Julle moet niemand geweld aandoen of iets afpers nie; en wees tevrede met julle soldy" (Luk. 3:14). Die tollenaars en die soldate se manier van dink was verkeerd, want hulle was onbarmhartig en ontevrede met wat hulle het. "BEKERING" het beslis hier beteken dat hulle hul moet bekeer van die manier hoe hulle "dink en sien", want hulle harte het veroorsaak dat hulle onbarmhartig is. Iemand se vrug is gewoonlik dit wat wys wat in die hart van die mens aangaan.  Wat bedink hy in sy hart?  Hoe dink hy oor dinge en mense?

Dit gaan dus veral hier oor die tema vd hart bv., wanneer iemand se lewe (vir hom) gaan oor sy besittings, gaan dit tot gevolg hê dat hy dit wat hy het, of ontvang, nie deel met ander nie maar probeer om soveel moontlik vir homself te hou (Luk. 12)(sy hart veroorsaak dus dat hy onbarmhartig is). Hier sien ons hoe die manier van hoe iemand "dink of sien" sy dade beïnvloed. So iemand het nodig om sy eie hart te besny - hy moet hom dus BEKEER van die manier hoe hy dink oor besittings want alles wat iemand besit behoort eintlik aan die Here! (nie aan homself nie)(Deut. 10:14).  Besnydenis vd hart (http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/11/die-besnydenis-2-besnydenis-van-hart-en.html) is nie net iets wat deur die Here in die gelowige se innerlike mens gedoen word nie, maar is ook iets wat die Here verwag van elkeen om self te doen! (vgl. dit met die tema van "pad van godsaligheid").  As ons die Here raadpleeg dan kan ons nie verkeerd gaan nie.  Iemand se hoop moet nie in homself, eie wysheid, besittings of watookal wees nie, maar hy moet in alles die Here raadpleeg - Hom vra wat gedoen moet word met die besittings, werke, geld ens. wat die Here aan hom gee en toevertrou...

Wat Johannes m.a.w. hier vir hulle wou leer is dat hulle hul moet BEKEER van die manier hoe hulle dink of "sien" (m.a.w. in hierdie geval "moes hulle barmhartig word"). Hulle moes heroorweeg "hoe hulle dink";   inteendeel, dit is wat die woord "bekering" in daardie skrifte beteken waar Johannes mense opgeroep het tot bekering, en is die Gr. woord "met-an-o-eh'-o", wat beteken "om agterna anders te dink", of om te heroorweeg. DIT IS SOMTYDS DIE MOEILIKSTE DEEL VAN BEKERING en iets waarmee selfs gelowiges baiemaal sukkel.  Dit kan bv. miskien makliker wees vir iemand om 'n sonde op te gee as wat dit is om sy manier van "dink" op te gee!  Maar bekering gaan nie net oor "eie wil" opgee nie, maar ook om "eie denke of eie of wereldse wysheid" op te gee.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GEDAGTE:

Christus het ook baie gepraat oor hierdie onderwerp, en selfs deur gelykenisse geleer dat dit wat ons het NIE  ONS  EIE  IS  NIE  (Luk. 16:11,12). Ons SIENING van lewe en besittings en barmhartigheid is nie noodwendig hoe die Here dit sien nie, en as ons siening verskil van Syne dan het ons nog nie ons in hierdie opsig BEKEER nie! Christus het o.a. geleer dat ons ons besittings liewer moet verkoop en aalmoese gee (as bv. om aan alles vas te hou en op te gaar), en liewer 'n skat in die hemel verkry (as skatte op die aarde)(Luk. 12:33).  Hy het ook geleer dat "iemand se lewe NIE bestaan uit die oorvloed van sy besittings nie" (Luk. 12:15). Hy het ook geleer dat ons moet goed doen en leen sonder om iets terug te verwag (Luk. 6:35). Hy het baie oor die tema van barmhartigheid gepraat (Luk. 6:36), en terloops oor die tema vd hart!  Hy het ook verklaar dat dit slegs die "barmhartiges" is wat die koninkryk sal beerwe  (Matt. 25:34) - m.a.w. die wat vir die hongeres iets te ete gee, of iets te drinke vir die wat dors het, herberg vir die vreemdeling, die naakte beklee, die siekes en die in gevangenis besoek... (Matt. 25:35-46) - NIE BEDOEL DAT IEMAND D.M.V. WERKE DIE KONINKRYK KAN BEERWE NIE!, maar verwys eerder na die vrug van 'n BEKEERDE. Hier gaan dit beslis oor die manier "hoe iemand dink", want as iemand verkeerd dink en hom nog nie bekeer het tot die manier hoe Jesus Christus "sien" nie, dan gaan hy nalaat om barmhartig te wees en na regte NIE die wil van die Here doen nie. So iemand sal bv. eerder ingestel wees op die self, eie wil, eie sieninge en eiesinnig wees...

Dit is duidelik dat die eerste Christene verstaan het wat BEKERING in hierdie konteks beteken, want hulle het selfs eiendomme en besittings verkoop om die opbrings onder mekaar te verdeel - volgens wat elkeen nodig gehad het (Hand. 2:45). Hulle het hulle dus inderdaad BEKEER van die manier hoe hulle sien tot die manier hoe die Here "sien", en dit het tot gevolg gehad dat hulle barmhartig was. Die Here neem barmhartigheid baie ernstig op! - in Matt. 25 het Christus verduidelik dat barmhartigheid die oorwegende faktor gaan wees wanneer die skape eendag van die bokke geskei sal word...  Die manier hoe iemand barmhartig is, of onbarmhartig is, wys wat in sy hart aangaan... - die manier hoe hy die tweede gebod nakom wys of hy bekeer is of nie.  

"Barmhartigheid" gaan egter nie net oor voorsiening in fisiese behoeftes (soos om vir iemand letterlik kos te gee) nie, maar ook oor voorsiening in geestelike behoeftes (bv. afgedwaalde skape soek, geestelike voedsel gee, geestelik water gee, ens.- wat o.a. gaan oor woord en waarheid bring, die Here se wil verkondig, gehoorsaamheid aan die Heilige Gees deur in gawes en bedieninge te stap, ens.).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/10/honger-dors-vreemdeling-naak-siek-en.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/10/honger-dors-vreemdeling-naak-siek.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2018/03/honger-dors-vreemdeling-naak-siek.html