Woensdag 12 April 2017

Wat beteken dit om 'n "rein of suiwer hart" te he?

Die met REIN harte word gesien as "salig", want hulle sal vir God sien (Matt. 5:8). Koning Dawid het ook die belangrikheid van 'n rein of suiwer hart verstaan, en het gebid dat die Here 'n rein hart in hom sal skep ...(Ps. 51:10).  Hierdie "besnydenis van die hart" is egter nie alleenlik iets wat net deur die Here in die gelowige gedoen word (soos baie glo) nie, maar is ook iets wat die Here van elke gelowige verwag om self te doen................................................................................................................................. Dit is interessant om te sien hoe die tema van "suiwer hart" aansluit by die tema van die "besnydenis" (vd hart).  Die tema van " die besnydenis" gaan nie net oor die "besnydenis van die vlees" (vleeslike besnydenis) nie, maar gaan ook oor (en veral oor) die BESNYDENIS VAN DIE HART! (Eseg. 44:9...). Die vleeslike besnydenis was wel 'n teken van die ou verbond, maar ONGEHOORSAMES was steeds gesien as onbesnedes al was hulle ook vleeslik besny! (Jer. 9:25...). Ook in die N.T. word die ONGEHOORSAMES en die wat die Heilige Gees weerstaan, voorgestel as die "wie se harte en ore nie besny is nie" (Hand. 7:51, Matt. 13:15, Hand. 28:27)In verskeie ander skrifte verwys 'n "onbesnede hart" veral na die wat (alhoewel "kinders van God")(en sommiges wat ook vleeslik besny was!) stap in sonde en ongehoorsaam is aan die Here (m.a.w. dit verwys na die ongehoorsame gelowiges, die wat die ongeregtigheid liefhet - Lev. 26:41; Eseg. 44:90), en "die wie se harte VERKEERD is" (Jer. 9:26) en gewentens besoedel (1 Kor. 8:7...)-soos die wyse wat hom beroem op sy wysheid, -of die sterke wat hom beroem op sy sterkte, -of die ryke op sy rykdom... (Jer. 9:23)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-  Die Bybel leer vir ons hoe ons ons eie harte kan ondersoek om te sien of dit suiwer / rein is, of besoedel / onrein is.  Daar is bepaalde kenmerke wat bv. die met rein harte beskryf, soos dat die met rein (skoon/suiwer) harte ook die is wat die Here vrees (Ps. 19:9, en vgl. met Hand. 10:35).  Die wat NIE die Here vrees nie (bv. die wat "eie wil" bo die Here se wil kies, of nie bereid is om lewe te verloor ter wille van die Here nie...) se harte is nie suiwer nie. 

-  Verder is dit ook elkeen se eie WOORDE wat getuig wat in sy binneste aangaan (Spr. 15:26). Christus het ook hierdie feit bevestig in Matt. 12:34.  Dit wat die mens "praat" wys of sy/haar hart REIN (skoon), of ONREIN (besoedel) is - "want uit die oorvloed vd hart praat die mond..." Die begrip "suiwer" of rein hart verwys na die wat "skoon" van hart is (Ps. 51:10). Bv., die Here se woorde is altyd REIN ("skoon" - nie besmet nie)(Ps. 12:6), want in Hom is niks onrein nie, maar die wat valse leerstellings verkondig se woorde is BESMET en dit wys wat in hulle harte aangaan en dat hulle harte onrein is...


-  Selfs dit wat iemand dink (m.a.w. soos watter gedagtes hy koester of dit wat hy bedink), wys of sy hart suiwer is of nie!  Dit wat uit die hart uit kom, kan dus iemand BESOEDEL (sou die hart onrein wees). Christus het geleer dat dit nie dit is wat ingaan in die liggaam wat iemand besoedel niemaar dit wat uit die hart uit kom (Mark. 7:21; Matt. 15:19);  m.a.w., soos iemand wat onrein (besoedel) word DEUR SY GEDAGTES- Mat 5:28 - "Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na ‘n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het" -  In hierdie geval is die persoon wat "in sy hart egbreuk pleeg", se hart NIE SUIWER nie. Dit is dus wat hy "in sy hart bedink" (in sy hart doen of bedink om te doen) wat hom onrein maak.  Net soos wat die fisiese daad van sonde die liggaam onrein maak, so kan sondige gedagtes en verkeerde of nie-opregte bedoelinge iemand ook onrein maak. Mense se begeerlikhede, in geval van dinge wat ons nie moet begeer nie, kan veroorsaak dat hulle deur die kwaad versoek word (Jak. 1:13,14).  Hierdie soort begeerlikhede of gedagtes baar sonde as dit ontvang word! (Jak. 1:15), en het tot gevolg dat iemand onrein word daardeur.  Elke Christen word geroep tot HEILIGMAKING! (1 Thess. 4:7)(m.a.w., nie geroep tot onreinheid nie, maar geroep om hom/haarself af te sonder vir die Here).  

(1)  Deels is die besnydenis van die hart iets wat die Here self doen in die gelowige (Deut. 30:6)(wedergeboorte - Sy saad...)
(2)  maar deels is dit ook iets wat van elke gelowige verwag word in die sin van dat elke Christen sy/haar eie lewenswandel moet heilig (afsonder) vir die Here (1 Pet. 1:15) - m.a.w., daar word ook van elke gelowige verwag om sy/haar eie "hart te besny" (Deut. 10:16) http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/10/die-godsaligheid.html.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Onreinheid is een van die "werke van die vlees" (Gal. 5:19).  Die begrip "onrein" word in verskillende kontekste in die Skrif gebruik, en ons moet besef dat "om onrein te wees", nie altyd beteken dat iemand sondig is nie!; alhoewel, in meeste kontekste van die N.T. verwys die woord "onrein" veral na die wat besoedel is van SONDE, hetsy deur: 
(1)  fisiese sonde (waardeur die liggaam besoedel word-Jak. 3:6; Kol. 2:11; Jak. 5:3; 1 Pet. 4:6; Gal. 5:19,24; 6:8;  Hebr. 9:13...), OF 
(2)  deur bedoeling, gedagtes, begeertes en oorlegginge van die hart (waardeur die gewete besoedel word-1 Kor. 8:7; Tit. 1:15; 1 Pet. 3:21), (en waardeur die hart besoedel word- 1 Joh. 3:17,20,21; 2 Pet. 2:14; Jak. 3:14; Openb. 18:7; Jak. 1:26; Hebr. 3:10,12; 1 Tim. 1:5; 2 Tim. 2:22; Ef. 4:18; 1 Kor. 7:37; Rom. 10:6...). 

M.a.w., die vraag wat elkeen moet vra is, wat in sy hart aangaan?  'n Interessante vb. is die van Mark. 10:17-23 van die persoon wat kom navraag doen het oor die ontvang van die ewige lewe...  In die betrokke gedeelte wys Jesus vir hom wat in sy hart aangaan en wys hom dat hy te geheg is aan sy besittings. Hy het gedink dat hy die eerste gebod nakom, maar hy het nie want die begeertes van sy hart het iets anders gewys. ELKE CHRISTEN MOET SEKER MAAK DAT HY OOK SELF SY HART BESNY DEUR AG TE GEE OP DIE OORLEGGINGE, BEGEERTES EN GEDAGTES VAN SY HART. As iemand bv. gedagtes van sonde koester, dan is dit dit wat in sy hart aangaan (Hebr. 4:12). In Ps. 24:3,4 word "suiwer hart" beskryf as die een wat nie sy siel ophef tot nietigheid nie en nie vals sweer nie;  maar die wat hulle verontreinig deur die BEGEERTE van nietighede, se harte word besoedel.  Die wat bv. vals sweer, se harte getuig van iets anders as wat hulle verklaar - alhoewel hulle voorgee hulle bedoel dit wat hulle verklaar, is hulle harte besig om te lieg - hulle harte is m.a.w. nie opreg of suiwer nie. Jakobus raak ook hierdie onderwerp aan in Jak. 4:8b - ".......suiwer die harte, julle dubbelhartighes!".  En l.w., hier geskryf aan Christene en in konteks met die wie se BEGEERTE is om vriende van die wêreld te wees - hulle is dubbelhartig en wil beide die Here en die wêreld dien.  Paulus leer vir ons in 2 Kor. 10:4,5 dat die wapens van ons stryd nie vleeslik is nie...., maar, Wat is hierdie wapens?, en hoe word hierdie vestings neergewerp?  Die "Wapens" wat hier genoem word is o.a. dat ons:
-  planne (gedagtes) en skanse (soos mure) wat opgewerp word teen die kennis van God, moet verbreek;  (1 Kor. 1:27; 3:19,20) (m.a.w. valse of verdraaide leerstellings; eie wil ens.)
en dat ons:
elke gedagte (bv. sondige gedagtes) gevange moet neem tot gehoorsaamheid aan Christus. (Hebr. 4:12; Rom. 1:21; 8:5; 1 Joh. 2:15,16)(Kol 3:2 - "Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie").
__________________________________________________________________________________________________________________________________

GEDAGTE:In die Skrif is dit slegs die GEHOORSAMES wat gesien word "as besny" (m.a.w. besny na die hart)(Kol. 2:11).  Die vleeslike besnydenis was 'n teken of bewys van wie dit is wat glo (en ook soos 'n belydenis, m.a.w. het bewys wie dit is in wie hulle glo en vir wie hulle dien)(Rom. 4:11) - Op dieselfde wyse is die BESNYDENIS VAN HART 'n bewys of teken van wie dit is wat glo (en ook soos 'n belydenis van wie dit is in wie jy glo en vir wie jy dien!) Dit gaan dus oor wie dit is aan wie jy jouself ONDERWERP. As jy bely dat jy GLO, dan moet jou hart ook getuig dat jy GLO.  
-Waarvan getuig jou hart? Aan wie is jy gehoorsaam? Wat is dit wat jy in jou hart begeer?  Begeer jy eer van mense en/of dinge soos rykdom..., of is jou begeerte na die Here?  
-Wat is dit wat jy in jou hart bedink? Bedink jy die dinge van die wereld, of die dinge van God? Koester jy gedagtes van sonde, of lê jy die liggaam vd sondige vlees af?  Koester jy gedagtes en leringe van wêreldse wysheid, of soek jy eerder die waarheid en plaas jou gedagtes op die dinge daarbo?  
-Wie is dit vir wie jy soek, en wie is dit vir wie jy raadpleeg? Raadpleeg jy wêreldse wysheid en afgode (dus afgodspraktyke), of raadpleeg jy die Here?  
-Hoe klink die woorde wat uit jou mond uit kom?  Wat is jou getuienis? Wat is dit wat jy verkondig? Verkondig jy wereldse wysheid, of verkondig jy die waarheid en leringe wat Christus gebring het? 

Wat is dit wat in jou hart aangaan?, want dit wat in jou hart aangaan, wys of jy rein of onrein van hart is. Jou woorde en wat jy dink en wat jy doen is 'n getuienis van jou hart se toestand en wys wat dit is waarin jy glo en wat vir jou belangrik is... 

_________________________________________________________________
http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/11/die-besnydenis.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/09/rein-skrifgedeeltes-en-betekenis.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/02/weer-gebore-wedergeboorte-wedergebore.html

Geen opmerkings nie:

Plaas 'n opmerking

Let wel: Slegs 'n lid van hierdie blog mag 'n opmerking plaas.