Dinsdag 23 Mei 2017

Die koninkryk vd hemele "is soos 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei het" (1)

In hierdie dagstukkie wil ons kyk na hoe Christus die koninkryk van die hemele beskryf het deur
DIE GELYKENIS:  "Die koninkryk vd hemele is soos ‘n koning wat ‘n bruilof vir sy seun berei het".

LEES  Matt. 22:1-14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die term "koninkryk van God" verwys natuurlik na die koninkryk waar Hy "TEENWOORDIG" is en "IN BEHEER" (Hy is die Koning!)(http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/12/jesus-christus-se-koninkryk-die.html). M.a.w., in die hemel is Hy "teenwoordig en in beheer", maar Sy koninkryk is nie net 'n HEMELSE koninkryk nie, maar ook GEESTELIK van aard, (en het dus al gekom) in die sin van dat die gelowige die Here Koning maak van sy lewe, en Hom in beheer plaas, en die Heilige Gees ontvang (m.a.w., in hierdie "geestelike" koninkryk is Hy teenwoordig deur Sy Gees). Die koninkryk van God is verder FISIES van aard omdat die Here Jesus, wanneer Hy terugkom, Sy aardse fisiese koninkryk gaan verwek hier op aarde. Hierdie gebeurtenis is iets waarna die volk van Israel uitgesien het vir baie eeue, en hulle het daarna verwys as die "koninkryk van Israel" (Hand. 1:6) omdat daar geprofeteer was van hoe Christus die land en volk sal herstel en Sy ewige troon daar vestig. (Dan 2:44 - "Maar in die dae van dié konings ("voete op beeld wat  Nebukadnésar in droom gesien het) sal die God van die hemel ‘n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie, en die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie; dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar ‘n einde aan maak, maar self sal dit vir ewig bestaan—"). Alhoewel die koninkryk van Israel meer verwysend is/was na die volk Israel in die beloofde land (en l.w. dat God by hulle was/teenwoordig was d.m.v. die tabernakel/tempel), moet ons verstaan dat Sy aardse koninkryk wat Hy sal verwek wanneer Hy terugkom, ook vanuit die beloofde land sal wees, en Hy sal Koning wees oor die hele aarde (in beheer), en FISIES SELF TEENWOORDIG! (Ps. 47:2)(Sag. 14:9 - "En die HERE sal Koning wees oor die hele aarde; in dié dag sal die HERE een wees, en sy Naam een").  Die profeet Jeremia het ook geprofeteer dat wanneer Christus terugkom, Hy vanuit JERUSALEM sal regeer oor die hele aarde (Jer. 33:16; 3:17)(1 Kon. 11:36)http://warechristene.blogspot.co.nz/2015/07/jerusalem.html. Tog, al het die profete geweet van hierdie koninkryk en die volk hierna uitgesien, was die evangelie van die koninkryk eers begin preek met Johannes die Doper! (Luk. 16:16). Deur hierdie evangelie vd koninkryk het Christus vir ons baie geleer oor die koninkryk van die hemele (koninkryk van God). As ons nie ag gee op die EVANGELIE VAN DIE KONINKRYK nie, dan sal ons sukkel om bg. te verstaan.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------   Iets wat Jesus geleer het oor die koninkryk van die hemele/God, is dat die KONINKRYK VD HEMELE vgl. kan word met 'N KONING WAT 'N BRUILOF VIR SY SEUN BEREI... Hierdie is huidiglik besig om te gebeur, want die Vader is besig om 'n bruilof vir Sy Seun Christus Jesus te berei...  Ook volgens O.T. profesiee sal die Here 'n maaltyd berei wanneer Hy die land herstel (Jes. 25:6). Dit is ook interessant hoe hierdie "beeldspraak" in die N.T. gebruik word...  -kyk bv. hoe die "diensknegte wag op die bruidegom" in Matt. 25.  In Matt. 9:15 het Jesus die dissipels "bruilofsgaste" genoem. Johannes het homself 'n "vriend vd bruidegom" genoem in Joh. 3:29.  (en hier in Matt. 22:11 word die bruilofsgas ook "vriend" genoem..).  Daar is ook die gelykenis vd 10 (diens)maagde (Matt. 25)..., en vgl. dit ook met Luk. 14:24 - ("Want ek sê vir julle dat nie een van daardie manne wat genooi is, my maaltyd sal smaak nie").... Hetsy beeldspraak of letterlik, dit is slegs die wat gesien word as "gereed" wanneer Christus terugkom (die wat nie naak bevind gaan word nie), wat sal deel he aan hierdie maaltyd: -("Luk 12:40)  Julle moet dan ook gereed wees, omdat die Seun van die mens kom op ‘n uur dat julle dit nie verwag nie".). Baie sal na die bruilof gaan, maar uitgegooi word (soos die gelykenis hier in Matt. 22 vir ons leer), en dus nie deelneem aan die maaltyd nie!  Ons moet dus seker maak dat ons verstaan wat bedoel word met die begrippe "om gereed te wees" en "om nie naak bevind te word nie". Rol asb. af "OM DIE GELYKENIS VAN NADERBY TE BESTUDEER (vir uitleg) - waar slegs een interpretasie bespreek word, maar maak nie saak watter interpretasie gebruik word nie, dit EINDIG altyd by die feit DAT DIE WAT SONDER BRUILOFSKLEED NA DIE BRUILOFSMAAL GAAN, UITGEGOOI SAL WORD UIT DIE BRUILOFSAAL...  Wat ons verder leer uit hierdie gelykenis, is dat ons huidiglik leef in die tyd waar die diensknegte uitgestuur word en mense uitgenooi word (mense van alle stamme, volke, tale en nasies) na DIE BRUILOFSMAAL, en l.w. "slegtes" sowel "goeies" ! (Matt. 22:10).  Sommige (wat uitgenooi is, en gaan om die bruilofsmaal te geniet), sal uitgegooi word omdat hulle nie 'n bruilofskleed aan het nie... (m.a.w., hulle was nie "gereed" nie - Openb. 3:18).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GEDAGTE:


Om te verstaan wat bedoel word met die "bruilofskleed", moet ons gaan kyk na die besonderse betekenis van kleed in die Skrif, bv. "iemand wat NAAK is kan toegedek word met 'n KLEED" (Eseg. 18:16). Soos ons weet maak die N.T. veral bemoeienis met die geestelike, want die vleeslike onder die ou verbond was slegs 'n skaduwee van dit wat sou kom...  Die geestelike betekenis van naaktheid in die Skrif gaan oor "skaamwees" en "vernedering" weens ontbloting (Openb. 16:15; 2 Kor. 5:3; Hand. 19:16; 1 Kor. 4:11; Hos. 2:3; Jes. 20...) - en daarom het ons elkeen 'n kleed nodig!  Net soos die bewustheid van om fisies naak te wees (en skaam ontbloot), iets is wat na die sondeval gekom het (Gen. 2:25; 3:7,11),  OP DIESELFDE WYSE SAL DIE SONDER (BRUILOFS)KLEED SKAAM WEES EN VERNEDER VOEL (omdat hy/sy ONTBLOOT is). Die een wat kaal is, staan heeltemal bloot vir almal om te sien.  Deur GELOOF ontvang ons 'n bedekking (Rom. 4), amper asof ons 'n kleed ontvang.  Ons koop vir ons WIT KLERE dat ons ons kan aantrek en die skande van ons naaktheid nie geopenbaar word nie! (Openb. 3:18)(http://eindtydonderwerpe.blogspot.co.nz/2017/05/wie-oorwin-sal-beklee-word-met-wit-klere.html)
(Rom 4:7 - "Welgeluksalig is hulle wie se ongeregtighede vergewe en wie se sondes bedek is").  

Maar DIE WAT NIE HULLE KLERE BEWAAR NIE, SAL HULLSELF steeds IN HIERDIE SKAAM NAAKTE POSISIE BEVIND - hulle sonde nie bedek nie en dus sal hulle onder oordeel kom daarvoor (Openb. 16:15 - "Kyk, Ek kom soos ‘n dief. Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie"). Wat help dit iemand kom tot geloof en sy sonde word bedek (hy kry dus klere of 'n kleed), maar hy bewaar nie sy klere nie?  Die gevaar van so 'n Christen wat nie ag gee op die pad van godsaligheid nie, is dat hy "naak" bevind sal word op die dag van die bruilof!  Baie Christene loop rond soos mense SONDER KLERE - hierdie beeldspraak word in Openb. 3 gebruik waar die gemeente van Laodicense aangekla word dat hulle "lou" is.  Hulle dink dat hulle ryk is en aan niks gebrek het nie, maar is voor die Here soos mense wat nie klere het nie en is NAAK (vgl. met Jak. 5:1-7). (Openb. 3:18 - "Ek raai jou aan om van My te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word; en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie; en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien"). Om naak rond te loop of om naak gemaak te word in die publiek, is 'n skande - die wat so rondloop word belaster en hanteer soos uitvaagsels van die wereld, en volgens Paulus "die afskraapsel van almal" (1 Kor. 4:11-13). Op dieselfde wyse sal die wat "geestelik" NAAK is a.g.v. ONGEHOORSAAMHEID en ONGELOOF, eendag hanteer word soos die afskraapsel van almal. Mag elkeen wat GEROEP word tog seker maak dat hy hom/haarself nie in hierdie vreeslike posisie bevind wanneer hy voor Christus Jesus verskyn nie... Kom, en koop van Hom, WIT KLERE! (http://eindtydonderwerpe.blogspot.co.nz/2017/05/wie-oorwin-sal-beklee-word-met-wit-klere.html). (Mat 22:14)  "Want baie is geroep, maar min uitverkies").
_________________________________________________________________________________
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/12/jesus-christus-se-koninkryk-die.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/01/gemeenskap-vleeslike-gemeenskap.html (en rol af in pos om die geestelike betekenis van "naak" te verstaan)
http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/05/wat-het-jesus-bedoel-met-aan-hom-wat.html
_________________________________________________________________________________UITEENSETTING VAN SKRIFGEDEELTE:
(Mat 22:1)  En Jesus het weer deur gelykenisse met hulle begin spreek en gesê:
(Mat 22:2)  Die koninkryk van die hemele is soos ‘n koning wat ‘n bruilof vir sy seun berei het
(Mat 22:3)  en sy diensknegte uitgestuur het om die genooides na die bruilof te roep, en hulle wou nie kom nie.  - die Koning (die Vader) berei 'n bruilof voor vir Sy Seun (Christus Jesus), en Hy (Vader/Seun) stuur diensknegte (profete, Johannes die Doper, dissipels...) uit om die genooides te roep (Matt. 10:6,7; Mark. 6:7-11)("genooides = geroepenes" - in hierdie geval, die volk van Israel)("diensknegte = vriende = ook bruilofsgaste", m.a.w. self ook geroep" /  diensknegte verwys na die wat afgesonder word vir diens;  hulle stel hulleself ondergeskik aan hulle Koning).
(Mat 22:4)  Weer het hy ander diensknegte uitgestuur met die boodskap: Sê vir die genooides: Kyk, my maaltyd het ek berei, my beeste en vetgemaakte vee is geslag en alles is gereed. Kom na die bruilof.  - die genooides het nie geluister nie, so die Koning het weer ander diensknegte na hulle gestuur
(Mat 22:5)  Maar hulle het hul daaraan nie gesteur nie en weggegaan, een na sy eie stuk land en ‘n ander na sy handelsaak. - sekeres vd volk van Israel het vir Christus Jesus verwerp - hulle het nie regtig die Vader geKEN nie, anders sou hulle vir Christus Jesus ontvang het
(Mat 22:6)  En die origes het sy diensknegte gegryp en mishandel en doodgemaak. - vervolging op Christene; (Mat 23:34 - "Daarom, kyk, Ek stuur profete en wyse manne en skrifgeleerdes na julle toe, en julle sal sommige van hulle doodmaak en kruisig en sommige van hulle in jul sinagoges gésel en van die een stad na die ander vervolg")
(Mat 22:7)  Toe die koning dit hoor, het hy kwaad geword en sy manskappe gestuur en daardie moordenaars omgebring en hulle stad aan die brand gesteek. - verwoesting van Jerusalem, volk versprei oor aarde - 70 n.C. plaasgevind
(Mat 22:8)  Daarop sê hy vir sy diensknegte: Die bruilof is wel gereed, maar die genooides was dit nie werd nie. (Hand. 13:46) 
(Mat 22:9)  Gaan dan op die kruispaaie en nooi almal wat julle mag vind, na die bruilof. - diensknegte wend hulle na die heidene, en nooi almal uit (alle stamme, nasies, volke, tale)("evangelie van vrede")(Hand. 10; Rom. 11)
(Mat 22:10)  En daardie diensknegte het uitgegaan op die paaie en almal versamel wat hulle gevind het, slegtes sowel as goeies (Matt. 13:38 en 47; 1 Kor. 6:9-11; Openb. 2; 1 Joh. 2:19), en die bruilofsaal het vol gaste geword.
(Mat 22:11)  En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie ‘n bruilofskleed aan het nie. - (WAS NIE GEREED NIE - HET NIE DIE VOORWAARDES NAGEKOM NIE)(onkruid-akteurs,die voorgee-gelowiges)(kaf-die wat geen vrug dra, of nie die nodige vrug dra nie)(bokke-die wat onbarmhartig is)
(Mat 22:12)  En hy sê vir hom: Vriend, hoe het jy hier ingekom sonder ‘n bruilofskleed aan? En hy kon geen woord sê nie.
(Mat 22:13)  Toe sê die koning vir sy dienaars: Bind sy hande en voete, neem hom weg en werp hom in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en gekners van die tande.
(Mat 22:14)  Want baie is geroep, maar min uitverkies.

Geen opmerkings nie:

Plaas 'n opmerking

Let wel: Slegs 'n lid van hierdie blog mag 'n opmerking plaas.